Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVII/ 225 /06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 lipca 2006 roku.


Uchwała Nr XXXVII/ 225 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z  dnia 18 lipca 2006 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

 W uchwale Nr XXXII/199/05 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2005 roku skorygowanej:

 • uchwałą Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy i Miasta z 24 lutego 2006 roku
 • uchwałą Nr XXXIV/212/06 Rady Gminy i Miasta z 31 marca  2006 roku
 • uchwałą Nr XXXV/214/06 Rady Gminy i Miasta z 28 kwietnia 2006 roku
 • uchwałą Nr XXXVI/222/06 Rady Gminy i Miasta z 6 czerwca 2006 roku
 • zarządzenie Nr 500/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2006 roku,

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 75.931,00 zł do kwoty

25.602.488,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone

 3.408.889,00 zł


            
zadania na podstawie porozumień 

 99.310,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 75.931,00 zł do kwoty

 

29.067.488,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone 


3.408.889,00 zł

              zadania na podstawie porozumień  
              rezerwa ogólna

176.526,00 zł
92.823,00 zł


przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 168.000,00 wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały.

 

 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne do kwoty 25.000,00 zł do kwoty 6.663.250,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do nieniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej  -limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do nieniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/ 225 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 18 lipca 2006 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Uwzględnienia rozstrzygnięć przetargowych budowy drogo gminnej Węgry – Chotów zmniejsza się wydatki o kwotę 320.000,00 zł, kosztorys drogo wewnętrznej w Biskupicach zmniejsza się wydatki o kwotę 113.000,00 zł, chodniki: ul. Lipowa 75.000,00 zł, ul. Narutowicza 38.000,00 zł, przebudowa skrzyżowania ul. Podkockiej i Ostrowskiej 100.000,00 zł, zwiększając wydatki na budowę drogi w Fabianowie ul. Osiedlowa 180.000,00 zł, chodnik Gostyczyna 19.000,0000 zł, cmentarz chodnik – parking 13.500,00 zł , chodnik ul. Metki 56.000,00 zł, ul. Jabłonkowa 277.500,00 zł, oraz remonty doraźne (łatania) 100.000,00 zł. (wydatki Dz 600 rozdział 60016 § 6050 – 100.000,00 zł § 4270 + 100.000,00 zł)
 2. Urealnienia wydatków przenosi się kwotę 15.000,00 zł z wynagrodzeń na dodatkowe wynagrodzenia roczne (wydatki Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 – 15.000,00 zł, § 4040 + 15.000,00 zł).
 3. Zwiększenia dochodów w podatki dochodowym od osób prawnych o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Skalmierzyce i rozbudowę świetlicy w Biskupicach Oł ( Dochody Dz. 756 rozdział 75621 § 0020 + 75.000,00 zł, wydatki Dz. 754 rozdział 75412 § 6060 + 70.000,00 zł Dz. 921 rozdział 92109 § 6050 + 5.000,00 zł
 4. Przenosi się wydatki w oświetleniu ulicznym na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Drogowe i Uliczne (modernizacja oświetlenia) w kwocie 53.000,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90015 § 4300 – 53.000,00 zł, § 6010 + 53.000,00 zł).
 5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-436/06 z 10 lipca 2006 roku zwiększającego plan dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej o kwotę 931,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80101 § 2030 + 931,00,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3260 + 931,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/07/2006 12:35:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (25/07/2006 13:38:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (25/07/2006 13:38:04)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela