Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/ 222 /06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 06 czerwca 2006 roku.


Uchwała Nr XXXVI/ 222 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z  dnia 06 czerwca 2006 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

 W uchwale Nr XXXII/199/05 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2005 roku skorygowanej:

 • uchwałą Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy i Miasta z 24 lutego 2006 roku
 • uchwałą Nr XXXIV/212/06 Rady Gminy i Miasta z 31 marca  2006 roku
 • uchwałą Nr XXXV/214/06 Rady Gminy i Miasta z 28 kwietnia 2006 roku

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 91.329,00 zł do kwoty

25.519.658,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone

 3.408.889,00 zł


            
zadania na podstawie porozumień 

 143.310,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 91.329,00 zł do kwoty

 

28.984.658,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone 


3.408.889,00 zł

              zadania na podstawie porozumień  
              rezerwa ogólna

176.526,00 zł
92.823,00 zł


przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 255.856,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  zalacznikiem nr 2  do niniejszej uchwały.

 

 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne do kwoty 49.750,00 zł do kwoty 6.688.250,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do nieniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej  -limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 4 do nieniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/ 220 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 06 czerwca 2006 roku

Zmiany budżetu wnikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-254/06 z 5 maja 2006 roku zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 18.739,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 18.739,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 + 18.739,00 zł).
 2. Umowy dofinansowania Nr 94/2006 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dróg dojazdowych w obrębie Węgry, Chotów w kwocie 50.250,00 z ł (dochody Dz. 600 rozdział 60016 § 6260 + 50.250,00 zł, wydatki Dz.600 rozdział 60016 § 6050 + 50.250,00 zł)
 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-311/06 z 10 maja 2006 roku zwiększającego plan dotacji na realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 15.459,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 15.469,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 15.469,00 zł).
 4. Koryguje się wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania poprzez: zmniejszenie wydatków na chodnik na ul 29 Grudnia kwotę 150.300,00 zł (60014 – § 6050), nawierzchni bitumicznej na ul Kościelnej w Ociążu o kwotę 85.000,00,00 zł (60016 – § 6050), wykonanie nakładki bitumicznej ul. Jabłonkowej o kwotę 252.750,00 zł (60016 – § 6050), zwiększając wydatki na: budowę nawierzchni drogi gminnej Węgry – Chotów o kwotę 185.750,00 zł, nawierzchni asfaltowej ul. Strażackiej w Skalmierzycach o kwotę 35.000,00 zł, parkingu – byłe targowiska o kwotę 43.500,00 zł, chodników: pl. Wolności o 9.000,00 zł, ul. Krasickiego o 14.500,00 zł, ul. Nowa o 35.000,00 zł, ul. Hallera o 7.500,00 zł, ul. Okólna o 22.800,00 zł, ul. Sikorskiego o 18.000,00 zł, zagospodarowanie Skweru Pana Pawła II o 17.000,00 zł oraz remonty dróg (60016 – § 4270) o 100.000,00 zł).
 5. Przeniesienie między paragrafami kwoty 5.556,00 zł dotyczącej dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Skalmierzycach (wydatki Dz. 010 rozdział 01008 § 4270 – 5.556,00 zł, § 2830 + 5.556,00 zł).
 6. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-345/06 z 25 maja 2006 roku zwiększającego plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwote 6.871,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 + 6.871,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 + 6.871,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/07/2006 13:50:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (25/07/2006 13:50:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (25/07/2006 13:50:37)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela