Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/ 218/ 06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/ 218/ 06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgodyna sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Droszewie, Głóskach i Kotowiecku.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm./, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: a) obręb Droszew, działka nr 392/1 o powierzchni 1,3042 ha i działka nr 392/2 o powierzchni 1,4518 ha, obie zapisane w Kw. nr 62021; b) obręb Głóski, działka nr 36/2 o powierzchni 1,8266 ha, zapisana w Kw. nr 73239; c) obręb Kotowiecko, działka nr 296/8 o powierzchni 1,5655 ha, zapisana w Kw. nr 73257.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/ 218/ 06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgodyna sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Droszewie, Głóskach i Kotowiecku.

         Działki nr 392/1, 392/2, położone w Droszewie, 36/2 położona w Głóskach oraz 296/8 w Kotowiecku, stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy. Wykorzystywane są rolniczo. Do momentu komunalizacji oddane były w zarząd Kuratorium Oświaty w Kaliszu, stanowiąc tzw. grunty szkolne. W związku z uregulowaniem stanu prawnego ww. terenów oraz wnioskami okolicznych rolników o ich nabycie, przystępuje się do procedury zbycia nieruchomości w trybie przetargowym. Pozyskane w ten sposób środki zwiększą budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/07/2006 11:25:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (25/07/2006 11:26:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (25/07/2006 11:25:44)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela