Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/217/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr XXXVI/217/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

         Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r.,poz.1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001r.,poz. 747 ze zmianami) – Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 19.07.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Skalmierzycach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/217/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

         Na podstawie art.24 ust.9a, 9b i 9c ustawy z dnia 22.04.2005 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. nr 85 poz. 729) zwanej dalej ustawą, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach w dniu 05.05.2006r. złożyło wniosek nr 1/2006 o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje dotyczące zakresu świadczenia usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Wniosek dotyczy taryf na okres od 19.07.2006r. do dnia 31.12.2006r., na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce i złożony został w wymaganym terminie.

          Wnioskując o utrzymanie dotychczasowych taryf Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach przyjęło zasadę utrzymania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Przedsiębiorstwa.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/07/2006 14:58:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/07/2006 14:58:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/07/2006 14:58:16)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela