Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXV/216/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Uchwała Nr XXXV/216/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

           Na podstawie art.98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt.7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz .U .Nr 153, poz.1270 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2006 roku nr PN. Ka. II – 50911 – 212/06 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2006 r. nr XXXIII/207/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 2

Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/216/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

          Opisanym w uchwale rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr XXXIII / 207 / 06 z dnia 24 lutego 2006 r. W uzasadnieniu uchwały Wojewoda podał, że Rada Gminy nie może podjąć uchwały w tym kształcie, a może jedynie wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty zindywidualizowanemu nabywcy nieruchomości. Stanowisko Wojewody jest błędne. Dlatego celowe jest zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zaskarżenie może nastąpić po podjęciu przez radę gminy uchwały w tym przedmiocie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/07/2006 14:50:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/07/2006 14:50:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/07/2006 14:50:28)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela