Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/ 220/ 06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/ 220/ 06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lezionie.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 37, ust. 2,pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku, ze zm./ uchwala się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lezionie, oznaczonych numerami działek 239/6 – o pow. 0,1384 ha i 239/8 – o pow. 0,7466 ha, stanowiącymi własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zapisanymi w Kw. nr 61583, na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/ 220/ 06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 r.

         Położenie przestrzenne przedmiotowych nieruchomości oraz uwarunkowania wynikające ze sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, praktycznie uniemożliwiają ich bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz samodzielne zagospodarowanie. Obecni użytkownicy korzystają z dojazdu położonego na gruncie prywatnym. Sprzedaż na rzecz właścicieli działek sąsiednich oraz zgoda obecnego właściciela drogi dojazdowej na ustanowienie służebności gruntowej, dla części gruntów gminnych nie będących przedmiotem sprzedaży, rozwiąże problem ich dostępu do drogi publicznej.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/07/2006 12:01:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (25/07/2006 12:01:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (25/07/2006 12:01:47)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela