Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/ 219/ 06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/ 219/ 06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Trkusowie.

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz. U. Nr 261, poz.2603, z 2004 roku, ze zm./

uchwala się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zamianę działki nr 70, położonej w Trkusowie, o powierzchni 1,1400 ha – kw. 73155, stanowiącą własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, na działki nr 85/1 i 86/1, położone w Trkusowie o łącznej powierzchni 0,1079 ha – kw 3296, stanowiące własność Pana Tomasza Marka, z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej – ul. Kępina, przy zastosowaniu dopłaty wynikającej z różnicy wartości nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/ 219/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 r.

           Mieszkańcy ul. Kępina w Trkusowie wystąpili o ustalenie odpowiedniej szerokości drogi prowadzącej do ich posesji. W trakcie dochodzenia stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości stwierdzono, że jej szerokość uniemożliwia korzystanie z niej bez naruszania nieruchomości sąsiednich. Właściciel graniczących działek uwarunkował zbycie niezbędnego terenu, umożliwiającego modernizację drogi od dokonania zamiany na grunt gminny – dz. nr 70. Zamiana uwzględniać będzie dopłatę, wynikającą z różnicy wartości nieruchomości.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/07/2006 11:58:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (25/07/2006 11:58:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (25/07/2006 11:58:38)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela