Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVII/ 224/ 06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 lipca 2006 r.

Uchwała Nr XXXVII/ 224/ 06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 18 lipca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, w związku z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skalmierzycach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 575 o powierzchni 1,1900 ha, zapisanej w Kw. nr 62050, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/ 224/ 06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 18 lipca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

              Działka nr 575 o powierzchni 1,1900 ha, położona w Skalmierzycach, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie użytkowana jest rolniczo. Grunt ten wcześniej był w zarządzie szkoły podstawowej i zabezpieczał tzw. deputat nauczycielski. Po uporządkowaniu stanu prawnego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, stał się zbędny na ten cel. W związku z zainteresowaniem rolników kupnem ww. nieruchomości, przystępuje się do procedury jej zbycia w trybie przetargowym. Pozyskane w ten sposób środki zasilą budżet Gminy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/07/2006 12:25:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (25/07/2006 12:25:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (25/07/2006 12:25:54)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela