Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXIV/ 212 /06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 marca 2006 roku.


Uchwała Nr XXXIV/ 212 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z  31 marca 2006 roku.

W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

 W uchwale Nr XXXII/199/05 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2005 roku skorygowanej:

  • uchwałą Nr XXXII/210/06 Rady Gminy i Miasta z 24 lutego 2006 roku

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 192.591,00 zł do kwoty

24.632.029,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa sie o kwotę 56.000,00 zł do kwoty

 3.408.889,00 zł

            
            
zadania na podstawie porozumień 

 99.310,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 192.591,00 zł do kwoty

 

26.897.029,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone  zwieksza sie o kwotę 56.000,00 zł do kwoty


3.408.889,00 zł

              zadania na podstawie porozumień  
              rezerwa ogólna

132.526,00 zł
92.823,00 zł


wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  zalacznikiem nr 2  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/ 212 /06
z dnia 31 marca 2006 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

  1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-185/06 z 10 marca 2006 roku przyznającego dotację na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 7.173,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 7.173,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 + 7.173,00 zł).
  2. Pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z 14 marca 2006 roku korygującego subwencję oświatową o kwotę 78.429,00 zł i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 50.989,00 zł (dochody Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 + 78.429,00 zł, Dz. 756 rozdział 75621 § 0010 + 50.989,00 zł, wydatki Dz. 700 rozdział 70005 § 4270 + 100.000,00 zł (na remonty mieszkań) Dz. 750 rozdział 75023 § 4040 + 7.442,00 zł, § 4210 + 11.621,00 zł, Dz. 756 rozdział 75647 § 4110 + 1.491,00 zł, § 4120 + 212,00 zł, § 4170 + 8.652,00 zł.
  3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-7/06 z 20 marca 2006 roku korygującego dotacje na zadania zlecone o kwotę 56.000,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85203 § 2010 + 30.000,00 zł, rozdział 85212 § 2010 + 26.000,00 zł , wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 + 25.000,00 zł, § 4110 + 4.547,00 zł, § 4120 + 453,00 zł, rozdział 85212 § 3110 + 26.000,00 zł.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (26/04/2006 09:43:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (26/04/2006 09:43:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (26/04/2006 09:43:48)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela