Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała nr XXXIII/205/2006 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2006 roku


Uchwała Nr XXXIII/205/206
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 lutego 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) oraz art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 6 , art.96 ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 i 4 ustawy z dnia 12marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64,poz.593 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze przyznawane zgodnie z art.50 ustawy o pomocy społecznej są świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

§ 2

1) Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się następująco:

Dochód na osobę w rodzinie na podstawie kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność w zależności od kosztu 1 godz.usługi opiekunki domowej lub miesięcznego kosztu pomocy doraźnej

 

 

 

dla osoby samotnie gospodarującej

dla osoby w rodzinie

do 100 %

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100 % - 150 %

5%

10%

   -„-      150 % - 200 %

10%

15%

   -„-      200 % - 250 %

15%

20%

   -„-      250 % - 300 %

20%

25%

   -„-      300 % - 350 %

25%

30%

   -„-      350 % - 400 %

30%

35%

   -„-      400 % - 500 %

50%

60%

   -„-      500 % - 600 %

70%

80%

   -„-      600 % - 700 %

90%

100%

   -„-      powyżej 700 %

100%

100%

 

2) Stawka 1 godziny pracy opiekunki domowej wynosi: 13,79 zł
3) Stawka miesięczna doraźnej pomocy usługowej wynosi 180,00 zł brutto.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony,ze względu na: 

  1. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce opiekuńczo - wychowawczej i leczniczo - rehabilitacyjnej
  2. więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna jest przewlekle chora
  3. zdarzenie losowe
  4. duże, odpowiednio udokumentowane wydatki na leki itp. wynikające z pogorszenia się stanu zdrowia.

§ 4

Opłata za usługi wpłacana jest na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 10 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie.

Przewodniczacy
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIII/205/2006
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24.02.2006r.

            Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do zwrotu wydatków za świadczenie usług opiekuńczych. Wydatki na te usługi podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza dochód ustawowy obliczony zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

             Jeżeli dochód ten jest niższy lub równy dochodowi ustawowemu, to obowiązek taki nie istnieje, świadczenie usług opiekuńczych jest bezpłatne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (26/04/2006 07:56:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (26/04/2006 08:27:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (26/04/2006 08:27:38)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela