Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała nr XXXVIII/228/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 września 2006 roku


Uchwała Nr XXXVIII/ 228 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z  dnia 27 września 2006 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

  W uchwale Nr XXXII/199/05 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2005 roku skorygowanej

 • Uchwałą Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy i Miasta z 24 lutego 2006 roku
 • uchwałą Nr XXXIV/212/06 Rady Gminy i Miasta z 31 marca 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXV/214/06 Rady Gminy i Miasta z 28 kwietnia 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXVI/222/06 Rady Gminy i Miasta z 6 czerwca 2006 roku,
 • zarządzeniem Nr 500/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXVII/225/06 Rady Gminy i Miasta z 18 lipca 2006 roku,

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 389.660,00 zł  do kwoty

25.992.148,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty

 3.383.889,00 zł


            
zadania na podstawie porozumień  

 143.310,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 389.660,00 zł do kwoty

 

29.457.148,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty  


3.383.889,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zwiększa   
              rezerwa ogólna

176.526,00 zł
92.823,00 zł


przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 169.186,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały.

 

 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne do kwoty 53.400,00 zł do kwoty 6.716.650,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do nieniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej  -limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z zalącznikiem nr 4 do nieniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/ 228 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 września 2006 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej W Skalmierzycach Nr SP-310/1/06 z 11 lipca 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 29.900,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 1.800 zł, § 4240 - 7.000 zł, § 4410 - 2.000 zł, § 4420 - 600,00 zł, § 4260 + 6.000 zł, § 4270 + 4.400 zł, rozdział 80103 § 4210 - 8.500,00 zł, § 6060 - 10.000,00 zł, § 4270 + 16.000,00 zł, § 4300 + 2.500,00 zł).

 2. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach Nr GNS-301-05/06 z 19 lipca 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.000 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 - 1.000,00 zł, § 4350 - 1.000,00 zł).

 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-489/06 z 2 sierpnia 2006 roku zwiększającego plan dotacji celowej w ramach programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 36.214,00 zł ( Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 36.214,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdzial 85295 § 3110 + 36.214,00 zł).

 4. Pisma Wojewody Wielkpolskiego Nr FB.I-4.3011-495/06 z 3 sierpnia 2006 roku zmniejszającego plan dotacji celowych o kwotę 25.000,00 zł ( dochodzy Dz. 852 rozdział 85213 § 2010 - 2.000 zł, rozdział 85214 § 2010 - 23.000,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85213 § 4130 - 2.000 zł, rozdział 85214 § 3110 - 23.000,00 zł).

 5. Pisma Wojewody Wielkpolskiego FB.I-3.3011-487/06 z 16 sierpnia 2006 roku ustalającego plan dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 12.446,00 zł (dochodzy Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 12.446,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 12.446,00 zł).

 6. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 1 września 2006 roku zmieniającego plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 - 15.000,00 zł, § 4110 - 3.000,00 zł, § 4210 + 15.000,00 zł, § 4270 + 3.000 zł).

 7. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z 5 września 2006 roku korygującego plan wydatków w gimnazjum na kwotę 5.850,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 3.400,00 zł, § 4300 + 3.400,00 zł).

 8. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 6 września 2006 roku korygujące plan wydatków na kwotę 3.400,00 zł.(wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 3.400,00 zł, § 4300 + 3.400,00 zł).

 9. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach Nr SPNs 3012/1/06 z 8 września 2006 roku korygującego plan wydatków na kwotę 4.728,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 3.948,00 zł, § 4260 + 3.698,00 zł, § 3550 + 250,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 - 780,00 zł, § 4260 + 780,00 zł).

 10. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 7 września 2006 roku korygującego plan wydatków własnych na kwotę 11.689,00 zł ( wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 4040 - 1.689,00 zł, rozdział 85295 § 3110 - 10.000,00 zł, rozdział 85214 § 4330 + 10.000,00 zł, rozdział 85219 § 4170 + 1.200,00 zł, rozdział 85228 § 4170 + 489,00 zł).

 11. Pisma Samorządu Mieszkańców Kotowiecka z 8 września 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.500,00 zł ( wydatki Dz. 750 rozdział 75095 § 4210 - 1.500,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4270 - 2.000 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 + 3.500,00 zł).

 12. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach dzielącego dotację Wojewody Wielkopolskiego z 28 czerwca 2006 dotyczącej d roku na kwotę 3.409,00 zł ( wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 - 3.409,00 zł, § 4210 + 3.409,00 zł)

 13. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu i porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącej dotacji na program współpracy dzieci i młodzieży "ziemia naszą współną matką" w kwocie 6.000,00 zł ( dochody Dz. 854 rozdział 85412 § 2020 + 6.000,00, wydatki Dz. 854 rozdział 85412 § 4710 + 600,00 zł, § 4210 + 1.574,00 zł, § 4300 + 3.826,00 zł).

 14. Analizując dochody budżetu za okres ośmiu miesięcy zwiększa się dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 160.000,00 zł i udział w podatku dochodowym od osób prawnych z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, dofinansowanie transportu, wydatków ochotniczej straży pożarnej, kanalizacji i innych (dochody Dz. 756 rozdział 75615 § 0310 + 160.000,00 zł, rozdział 75621 § 0020 + 200.000,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 + 100.000,00 zł, rozdział 60095 § 4300 + 40.000,00 zł, Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 + 30.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75023 § 4140 + 3.000,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 + 14.000,00 zł, § 4260 + 1.800,00 zł, § 4300 + 11.000,00 zł, § 6060 + 8.400,00 zł, Dz. 801 rozdział 80101 § 3260 + 165,00 zł, Dz. 900 rodział 90001 § 4300 + 2.500,00 zł, § 6050 + 65.000,00 zł, rozdział 90004 § 4300 + 13.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4300 + 50.000,00 zł, Dz. 926 rozdział 92695 § 4300 + 21.135,00 zł).

 15. Dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 26.300,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 4300 - 2.000,00 zł, § 4270 + 2.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 - 2.600,00 zł, § 4170 + 900,00 zł, § 4260 + 1.700,00 zł, rozdział 90013 § 4300 - 1.700,00 zł, § 4210 + 1.700,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4210 - 20.000,00 zł, § 4300 + 20.000,00 zł oraz w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o 11.600,00 zł wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Biskupicach, na zakup kostki na parking w Skalmierzycach (§ 6060)).

 16. Pisma Dyrektora Gimnazjum Nowe Skalmierzyce z 20 września 2006 roku korygującego wydatki na kwotę 47.525,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 - 5.736,00 zł, § 4010 - 31.500,00 zł, § 6060 - 10.000,00 zł, § 4210 + 25.736,00 zł, § 4260 + 10.000,00 zł, §4300 + 10.000,00 zł, § 4410 + 1.500,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 - 289,00 zł, § 4350 + 289,00 zł).

 17. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 z 11 września 2006 roku korygującego plan wydatków na kwotę 4.710,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 - 420,00 zł, § 4240 - 1.900,00 zł, § 4270 - 1.690,00 zł, § 4350 - 700,00 zł, § 4210 + 4.710,00 zł).

 18. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 11 września 2006 roku korygującego wydatki na kwotę 7.300,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 3.300,00 zł, § 4270 - 4.000,00 zł, § 4260 + 3.300,00 zł, § 4210 + 4.000,00 zł).

 19. Pisma Samorządu Mieszkańców Gałązek Małych z 8 września 2006 roku zmieniającego plan wydatków na rok 2006 na kwotę 700,00 zł ( wydatki Dz. 921 rozdział 92109 § 4210 - 700,00 zł, rozdział 92105 § 4210 + 700,00 zł).

 20. Pisma Samorządu Mieszkańców Droszewa z 19 września 2006 roku zmieniającego plany wydatków na kwotę 1.175,00 zł ( wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 - 1.175,00 zł, rozdział 92109 § 4270 + 1.175,00 zł).

 21. Pisma Dyrektora Szkół Podstawowych w Gostyczynie z 21 września 2006 roku zmieniającego plany wydatków na kwotę 1.600,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 - 1.600,00 zł, § 4420 + 1.600,00 zł).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2006 09:34:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (07/12/2006 13:16:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (07/12/2006 13:16:10)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela