Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXV/213/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Uchwała Nr XXXV/213/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2005 rok, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z wykonania budżetu za rok 2005 i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce udziela Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium za 2005 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/213/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię - wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2005, który wcześniej przedstawiony został Przewodniczącemu Rady, a następnie przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

        Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię RIO. Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie jawne, w którym udział wzięło 15 radnych, z których za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, zatem Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/07/2006 14:39:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/07/2006 14:39:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/07/2006 14:39:14)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela