Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXIII/208/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2006 roku

Uchwała Nr XXXIII/208/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości .

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 roku , Nr 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

W celu wspierania przedsiębiorczości na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce , tworzenia nowych miejsc pracy oraz inwestycji kubaturowych w istniejących podmiotach gospodarczych , jak również w celu przyciągnięcia nowych inwestorów - wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości .

§ 2

Zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczą wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą , o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej , zwanych dalej podatnikami , za wyjątkiem działających w podstrefach lub specjalnych strefach ekonomicznych , którzy spełnili kryteria zastosowania zwolnienia oraz ten fakt udokumentowali według zasad i trybu przewidzianego niniejszą uchwałą .

§ 3

Zwolnienia w podatku od nieruchomości przewidziane niniejszą uchwałą są pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i odbywają się z zastosowaniem Uchwały Nr XXXIII /209 /06 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie przyjęcia programów pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 4

Ilekroć w uchwale używa się pojęcia zwolnienia należy przez to rozumieć zwolnienie budynków , budowli oraz gruntów służących działalności gospodarczej w podatku od nieruchomości po spełnieniu warunków i na okres przewidziany niniejszą uchwałą .

§ 5

Wprowadza się następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości .

 1. Zwolnienia z tytułu zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach bez zwiększenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości .
 2. Zwolnienia z tytułu zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach poprzez inwestycje powodujące zwiększenie dotychczasowej podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości .
 3. Zwolnienia z tytułu uruchomienia nowej działalności gospodarczej w rozumieniu określonym w niniejszej uchwale .

§ 6

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości podatników zwiększających zatrudnienie w istniejących podmiotach bez zwiększenia podstawy opodatkowania w kwocie 1.000,00 zł. w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy i zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony , w pełnym wymiarze czasu pracy , mieszkańca Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - na okres 12 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu w którym nabył prawo do zwolnienia .
 2. Kwota zwolnienia podlega pomnożeniu przez liczbę nowozatrudnionych pracowników .
 3. W przypadku podatników , których należny podatek za okres kolejnych 12 miesięcy jest niższy od kwoty zwolnienia określonej w punkcie 1 i 2 zwolnienie jest ograniczone do wysokości należnego podatku za ten okres .
 4. Zwolnienia w podatku od nieruchomości określone w niniejszym paragrafie odbywają się z zastosowaniem ,, Programu pomocy horyzontalnej na zatrudnienie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały , o której mowa w § 3 .

§ 7

Zwolnienie w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach poprzez inwestycje zwiększające dotychczasową podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości , z wyłączeniem handlu i gastronomii , przysługuje podatnikom w następującym zakresie :

 1. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 12 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 3 do 25 pracowników .
 2. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 24 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 26 do 50 pracowników .
 3. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 36 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 51 do 75 pracowników ,
 4. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 48 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 76 do 100 pracowników ,
 5. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 60 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 101 do 125 pracowników ,
 6. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 72 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 126 do 150 pracowników ,
 7. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 84 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 151 do 175 pracowników ,
 8. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 96 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 176 do 200 pracowników ,
 9. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 108 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi nie mniej niż 201 pracowników ,
 10. Podatnicy , którzy po wykorzystaniu zwolnienia budują nowe obiekty przemysłowe i usługowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz do 31 grudnia 2006 roku zwiększą zatrudnienie o nie mniej niż 201 pracowników mają prawo do kolejnego zwolnienia w podatku z możliwością zwiększenia kategorii zwolnienia na wyższą , przez okres 108 miesięcy .

W tym przypadku nie stosuje się ograniczenia określonego w § 11 uchwały . Prawo do nowego zwolnienia dotyczy podatników , którzy korzystali ze zwolnień w podatku na mocy uchwały nr XVII/92/2000 z dnia 4 lutego 2000 roku oraz uchwały nr X/59/03 z dnia 22 sierpnia 2003 roku .

§ 8

 1. Zwolnienie w podatku z tytułu uruchomienia nowej działalności gospodarczej przez podmioty nowo powstające budujące nowe obiekty przemysłowe i usługowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą z wyłączeniem handlu i gastronomii - przysługuje zwolnienie w zakresie określonym w § 7 niniejszej uchwały podatku należnego za dany rok podatkowy z uwzględnieniem proporcji wynikających z 12 miesięcznych okresów zwolnienia .
 2. Zwolnienia określone w § 7 i § 8 niniejszej uchwały odbywają się z zastosowaniem ,, Programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, stanowiącego Załącznik Nr 2 lub ,, Programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, stanowiącego Załącznik Nr 3 do uchwały , o której mowa w § 3 .

§ 9

Podatnikom , którzy proces inwestowania kontynuują w latach następnych po roku , w którym po raz pierwszy uzyskali zwolnienie - zwolnienie w latach następnych przysługuje w wysokościach określonych w § 7 należnego za dany rok podatku .

§ 10

Podatnicy nie uprawnieni do zwolnień przewidzianych w § 7 i § 8 mają prawo do zwolnienia w podatku określonego w § 6 .

§ 11

Prawo do nowego zwolnienia z tytułów określonych w § 6 do 8 podatnik nabywa po upływie trzech lat od zakończenia okresu stosowania poprzedniego zwolnienia , nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 roku , z zastrzeżeniem postanowień § 7 pkt 10 .

§ 12

Zwiększenie zatrudnienia :

 1. Zwiększenie zatrudnienia uprawniające do zwolnienia stanowi przyrost miejsc pracy oraz rzeczywisty przyrost zatrudnienia w stosunku do średniego stanu za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień uprawniający do zwolnienia - obejmujące wyłącznie pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nie krótszym niż 24 miesiące .
 2. Średni stan oblicza się poprzez podzielenie dwunastu stanów zatrudnienia na koniec poszczególnych miesięcy przez liczbę 12 .
 3. Zwiększenie zatrudnienia oblicza się poprzez porównanie średniego stanu w miesiącu, w którym nastąpił przyrost - nie później niż za trzeci miesiąc , do średniego stanu przed przyrostem obliczonego zgodnie z § 12 punkt 1 i 2 .
 4. Średni stan zatrudnienia w miesiącach gdzie wystąpił przyrost zatrudnienia oblicza się jako średnią stanów z początku i końca poszczególnych miesięcy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony bądź czas określony nie krótszy niż 24 miesiące , zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy .
 5. Zwolnienie przysługuje w odpowiedniej proporcji części należnego za dany rok podatku odpowiadającej ilości miesięcy stosowania zwolnienia . Niewykorzystana kwota zwolnienia w danym roku przechodzi na następny rok do wysokości pozostałej kwoty zwolnienia bądź stawki procentowej zwolnienia .
 6. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem utrzymania przez cały okres zwolnienia deklarowanego poziomu zatrudnienia wymaganego dla danej kategorii zwolnienia

§ 13

Zwolnienie przysługuje po przedłożeniu przez podatnika następujących informacji i załączników :

 1. Informację o firmie :
  a) pełną nazwę , adres , określenie formy prawnej , numer NIP i REGON ,
  b) rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD ,
  c) wysokość należnego za dany rok podatku od nieruchomości .
 2. Przedstawienie zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających przyrost zatrudnienia oraz stanu w miesiącach wzrostu zatrudnienia zgodnie z § 12 .
 3. Deklarację podatnika określającą stan oraz przyrost zatrudnienia wymagany do zastosowania oraz korzystania ze zwolnienia dla danej kategorii zwolnienia .
 4. Określenie celu przeznaczenia pomocy ( zwolnienia ) .
 5. Wykaz pracowników nowo zatrudnionych w tym z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .
 6. Dokumenty potwierdzające stany zatrudnienia jak w punkcie 2. to jest :
  a) deklaracje rozliczeniowe ZUS - DRA za poszczególne miesiące przed i po przyroście zatrudnienia ,
  b) deklaracje na zaliczkę miesięczną z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 4
  c ) inne dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia wskazane przez organ podatkowy .
 7. Przedsiębiorca ubiegający się lub korzystający z pomocy de minimis przedstawia informację o uzyskanej pomocy de minimis w okresie trzech ostatnich lat ,
 8. Przedsiębiorca ubiegający się lub korzystający z pomocy innej niż pomoc de minimis składa informację o wysokości pomocy otrzymanej w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy lub realizacją danej inwestycji , z którą te miejsca pracy są związane .
 9. Dwuletnie koszty nowo zatrudnionych pracowników .

§ 14

W trakcie korzystania ze zwolnienia podatnik jest zobowiązany do składania co trzy miesiące oświadczenia o stanie zatrudnienia oraz wykazów nowo zatrudnionych pracowników , w tym z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z deklaracją ZUS - DRA oraz PIT – 4 .

§ 15

Podatnicy , którzy korzystają ze zwolnienia na okres dłuższy niż 12 miesięcy składają oświadczenia wraz z deklaracjami przewidzianymi w § 15 co sześć miesięcy .

§ 16

Podatnikom uprawnionym do skorzystania ze zwolnień określonych w § 7 oraz § 8 zwolnienie przysługuje , jeżeli posiadają stosowne pozwolenia wymagane przez Prawo budowlane oraz inne przepisy związane z odbiorem i dopuszczeniem przedmiotu inwestycji do eksploatacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej .

§ 17

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w podatku od nieruchomości .

§ 18

Nie uwzględnia się w stanie zatrudnienia , stanowiącym jego przyrost , pracowników , którzy w okresie 12 miesięcy przed zwiększeniem zatrudnienia byli zatrudnieni u podatnika na podstawie umów cywilno – prawnych jak zlecenie lub umowa o dzieło .

§ 19

Zmiana pracodawcy poprzez przejście do podatnika korzystającego bądź występującego o zwolnienie w ramach podatników powiązanych tytułem własności lub współwłasności oraz powiązanych kapitałowo - nie stanowi zwiększenia zatrudnienia uprawniającego do zwolnienia .

§ 20

Podatnik ma prawo do jednej kategorii zwolnienia w podatku .

§ 21

 1. Podatnik , który przed upływem okresu przewidzianego w zwolnieniu w podatku zmniejszył zatrudnienie poniżej wymaganego poziomu dla danej kategorii zwolnienia bądź zaprzestał działalności gospodarczej - zobowiązany jest do uiszczenia kwoty zwolnienia bez odsetek w terminie jednego miesiąca licząc od końca miesiąca , w którym utracił prawo do zwolnienia .
 2. W przypadku , o którym mowa w punkcie 1 - utrata zwolnienia oraz zwrot kwoty podatku dotyczy ostatniego okresu w którym podatnik korzystał z odpowiedniej kategorii zwolnienia w ramach okresów 12 miesięcznych .
 3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia , w ciągu 14 dni organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia w podatku od nieruchomości .
 4. Podatnik , który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia , uiszcza należny podatek za ostatni okres zwolnienia wraz z odsetkami .
 5. Podatnik , który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków , od których uzależnione jest zwolnienie w podatku od nieruchomości , traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia . Podatek za okres zwolnienia należny jest wraz z odsetkami od należności podatkowych .

§ 22

Traci moc Uchwała Nr X/59/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości .

§ 23

Podatnicy , którzy nabyli prawo do zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały określonej w § 23 zachowują prawo do tych zwolnień według zasad w niej określonych do wyczerpania zwolnienia .

§ 24

Podatnicy , którzy nabyli prawo do zwolnień na podstawie Uchwały Nr XVII / 92/2000 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 lutego 2000 roku w sprawie tworzenia preferencji dla podmiotów inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień z podatku od nieruchomości dla niektórych podmiotów zachowują prawo do tych zwolnień według zasad w niej określonych do wyczerpania zwolnienia .

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały XXXIII/208/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 lutego 2006 roku

Przyjęty oświadczeniami Rady z dnia 19 marca 2004 roku oraz oświadczeniem zmieniającym z dnia 24 września 2004 roku projekt uchwały w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości jak również projekt Programu pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze ... były poddane długotrwałej procedurze przewidzianej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej . Pakiet programów w części dotyczącej pomocy de minimis oraz pomocy horyzontalnej podlegał ocenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji a w części dotyczącej programu regionalnego - podlegał procesowi ,, notyfikacji ,, czyli stwierdzenia zgodności z przepisami Unii Europejskiej przez Komisję Europejską . W trakcie trwającego postępowania nastąpiły następujące zmiany w stosunku do tekstu pierwotnego :

 •  wyodrębnienie , zgodnie z sugestiami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , z jednego programu pomocowego trzech odrębnych programów , przy zachowaniu dotychczasowych postanowień i dostosowaniem ich treści do odpowiednich rozporządzeń Komisji Europejskiej , po to , aby do ,, notyfikacji ,, przesłać wyłącznie program , którego ocena leży w kompetencji organów wspólnotowych ,
 • wykreślenie § 10 pierwotnego projektu uchwały ,, podatkowej ,, warunkującego uprawnienie do zwolnień w podatku od nieruchomości od zatrudnienie co najmniej 75 % pracowników z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - jako zdaniem Komisji Europejskiej niezgodnego ze wspólnotowymi zasadami swobodnego przepływu pracowników , pomimo iż w odniesieniu do pozostałych programów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wniósł zastrzeżeń w tym zakresie .

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów następujące programy : ,, Program pomocy horyzontalnej na zatrudnienie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, oraz ,, Program pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, Natomiast ,, Program pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, po przeprowadzonej procedurze otrzymał decyzję Komisji Europejskiej o nie zgłoszeniu zastrzeżeń . Projekty programów pomocy dla przedsiębiorców wraz z ,, uchwałą podatkową ,, zostają więc przedłożone Radzie w celu podjęcia stosownej uchwały .

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (09/03/2006 08:32:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/03/2006 08:41:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/03/2006 08:41:43)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela