Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXII/201/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2005 roku.


Uchwała Nr XXXII/201/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 29 grudnia
 2005 roku.

W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005.

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

W uchwale Nr XXIII/145/04 z 30 grudnia 2004 roku zmienionej:

 • uchw. Nr XXIV/158/05 Rady Gminy i Miasta z 12 lutego 2005 roku,
 • uchw. Nr XXV/166/05 Rady Gminy i Miasta z 1 kwietnia 2005 roku,
 • uchw. Nr XXVII/171/05 Rady Gminy i Miasta z 27 maja 2005 roku,
 • uchw. Nr XXVIII/173/05 Rady Gminy i Miasta z 16 czerwca 2005 roku
 • zarządz. Nr 371/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2005 roku,
 • zarządz. Nr 385/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 26 lipca 2005 roku
 • uchw. Nr XXX/155/05 Rady Gminy i Miasta z 30 wrzesnia 2005 roku
 • uchw. Nr XXXI/192/05 Rady Gminy i Miasta z 25 listopada 2005 roku

wprowadza się następujące zmiany:  

1. Koryguje się zapis dochodów budżetu w uchwale Nr XXXI/192/05 z dnia 25 listopada 2005 roku wprowadzając zapis zgodny z załącznikiem Nr 1 do tejże uchwały. Prawidłowy zapis brzmi:
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.181.157,00 do kwoty 25.590.262,00 zł.

 

2 . Zwiększa się  dochody budżetu o kwotę 3.282,00 zł do kwoty

25.593.544,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone


3.366.237,00 zł

             zadania na podstawie porozumień 

120.100,00 zł

 
wprowadzając w załączniku nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.282,00 zł do kwoty

 

 26.088.544,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone 


3.633.237,00 zł

              zadania na podstawie porozumień
              rezerwa ogólna

131.620,00 zł
162.625,00 zł


 Przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 317.734,00 zł, wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załacznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zwieksza się wydatki inwestycyjne o kwote 12.350,00 zł do kwoty 4.179.904,00 zł  wprowadzając w załączniku nr 4 do uchwały głównej (tekst jednolityzałącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/192/05 z 25 listopada 2005 roku)  następujące zmiany:

 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

Po zmianach

1.

Wymiana pieca CO Kotowiecko

700

70005

6050

+8.000,00

8.000,00

2.

Zakup rzutnika

801

80110

6060

+3.350,00

3.350,00

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie do Uchwały
Nr XXXII/201/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zmiany budżetu wynikają z :

 1. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z 29 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków w Gimnazjum na kwotę 30.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 – 30.000,00 zł, § 4210 + 20.650,00 zł, § 4270 + 5.000,00 zł, § 6060 + 4.350,00 zł).
 2. Pisma Kierownika MGOPS z 7 grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatków kwotę 9.463,00 zł (wydatki Dz.852 rozdział 85214 § 4330 – 500,00 zł, rozdział 85219 § 4010 – 4.700,00 zł, § 4110 – 1.000,00 zł, § 4120 – 300,00 zł, § 4270 – 100,00 zł, § 4300 – 600,00 zł, § 4410 – 450,00 zł, § 4440 – 553,00 zł rozdział 85228 § 4300 – 660,00 zł, rozdział 85295 § 3110 – 600,00, rozdział85214 § 3110 + 2.760,00 zł, rozdział 85219 § 4210 + 6.703,00 zł).
 3. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z dnia 6 grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 5.000,00zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 – 2.000,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł, rozdział 80110 4260 – 3.000,00 zł, § 4210 + 3.000,00 zł).
 4. Wg końcowego rozliczenia grantu na realizację projektu wg umowy 04/PRS/04*0025/P3 Socrates dla Gimnazjum Nowe Skalmierzyce zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.782,00 zł (dochody Dz.801 rozdział 80110 § 2707 + 1.782,00 zł, wydatki Dz.801 rozdział 80110 § 4217 + 1.782,00 zł).
 5. Pisma Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny – Środowiskowy Dom Samopomocy zmieniającego plan wydatków na kwotę 5.173,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 – 876,00 zł, § 4110 – 303,00 zł, § 4240 – 3.190,00 zł, § 4260 – 181,00 zł, § 4410 – 427,00 zł, § 4430 – 196,00 zł, § 4210 + 3.190,00 zł, § 4300 + 1.983,00 zł).
 6. Umowy darowizny Nr 24/11/05 dla Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” w Warszawie w ramach programu „Małe granty” będącej częścią programu „Akademia Szkoły z Klasą” organizowanego przez Agora SA oraz Fundację „Centrum Edukacji Obywatelskiej” przy współudziale Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności na kwotę 1.500,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80110 § 2705 + 1.500,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4305 + 1.500,00 zł).
 7. Pisma Dyrektora SP Gostyczyna z 8grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 19.147,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 1.000,00 zł, § 4010 – 8.847,00 zł, § 4110 – 2.700,00 zł, § 4120 – 900,00 zł, § 4260 – 1.500,00 zł, § 4300 – 1.000,00 zł, § 4350 – 1.000,00 zł, § 4210 + 16.517,00 zł, § 4270 + 430,00 zł, rozdział 80103 § 3020 – 100,00 zł, § 4010 – 1.700,00 zł, § 4110 - 400,00 zł, § 4210 + 2.200,00 zł).
 8. Pisma Dyrektora SP Skalmierzyce z 8 grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 21.360,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 7.000,00 zł, § 4010 – 13.000,00 zł, § 4110 -760,00 zł, § 4210 + 7.000,00 zł, § 4270 + 13.760,00 zł, rozdział 80103 § 4260 – 600,00 zł § 4210 + 600,00).
 9. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z 7 grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatkówa. na kwotę 62.361,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 – 28.147,00 zł, § 4110 – 9.128,00 zł, § 4120 - 1.114,00 zł, § 4260 – 18.000,00 zł, § 4270 – 2.200,00 zł, § 4210 + 28.147,00 zł, § 4240 + 12.041,00 zł, § 4300 + 18.000,00 zł, § 4410 + 400,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 – 2.560,00 zł, § 4110 – 1.050,00 zł, § 4120 – 162,00 zł, § 4210 + 3.610,00 , § 4410 + 162,00 zł)
 10. Pisma Dyrektora SP Nowe Skalmierzyce z 7 grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 41.436,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 34.736,00 zł, § 4110 – 6.000,00 zł, § 4270 - 700,00 zł, § 4210 + 39.136,00 zł, § 4240 + 300,00 zł, § 4260 + 2.000,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 8 grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 8.094,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 – 3.600,00 zł, § 4440 – 494,00 zł, § 4040 + 494,00 zł, § 4210 + 2.600,00 zł, § 4240 + 1.000,00 zł, rozdział 80103 § 4010 – 4.000,00 zł, § 4210 + 4.000,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora SP Droszew z 9 grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.600,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 6.000,00 zł, § 4110 – 1.000,00 zł, § 4260 - 600,00 zł, § 4210 + 6.600,00 zł, § 4240 + 1.000,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” z 8 grudnia 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 11.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4220 – 8.000,00 zł, § 4260 – 3.000,00 zł, § 4210 + 11.000,00 zł).
 14. Po analizie wydatków w poszczególnych paragrafach wprowadza się zmiany na kwotę 57.650,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 – 49.800,00 zł, Dz. 750 rozdział 75095 § 4210 – 350,00 zł, Dz. 926 rozdział 92695 § 4270 – 7.500,00 zł, Dz. 700 rozdział 70005 § 4270 + 25.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75095 § 4300 + 350,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 + 6.300,00 zł, § 4270 + 4.500,00 zł, Dz.900 rozdział 90002 § 4300 + 8.000,00 zł, rozdział 90015 § 4260 + 6.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4260 + 1.500,00 zł, § 4270 + 6.000,00 zł).
 15. Przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 39.450,00 zł ( wydatki Dz. 700 rozdział 70005 § 4210 – 18.450,00 zł, § 4300 – 10.000,00zł, § 4170 + 450,00 zł, § 4270 + 20.000,00 zł, § 6050 + 8.000,00 zł, Dz. 710 rozdział 71004 § 4170 – 10.000,00 zł, rozdział 71014 § 4300 + 10.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75022 § 4410 – 1.000,00 zł, § 4210 + 1.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 – 23.000,00 zł, rozdział 90004 § 4300 + 8.000,00 zł, rozdział 90015 § 4260 + 15.000,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/02/2006 08:52:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/02/2006 10:43:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/02/2006 10:43:06)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela