Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXII/ 199 /05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XXXII/ 199 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 122, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt. 1, 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 1, art. 128 ust. 2 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 142 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

 

Uchwala sie dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokści

24.439.438,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone


3.352.889,00 zł

             zadania na podstawie porozumień 
             zgodnie z załacznikiem nr 1

99.310,00 zł

 
§ 3

 

1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości

 

 26.704.438,00 zl

w tym: 
              wydatki na zadania zlecone 


3.352.889,00 zł

              wydatki na zadania na podstawie porozumień 
              rezerwa ogólna
              zgodnie z załącznikiem nr 2             
              środki w dyspozycji jednostek pomocniczych
              zgodnie z załącznikiem nr 2a

132.526,00 zł
92.823,00 zł

162.138,00 zł


 2. Uchwala sie deficyt budżetowy w kwocie 2.265.000,00 zł, który pokryty zostanie pożyczka z NFOŚi
GW oraz obligacjmi zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji w kwocie 3.185.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 920.000,00 zł

5. Uchwala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz nakłady inwestycyjne na kwotę 5.175.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 49.000,00 zł i wydatków w wysokości 49.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka w kwocie 132.000,00 zł

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 163.000,00 zł oraz wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 163.000,00 zł

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość 1.550.000,00 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym.

§ 8

Określa się kwotę 300.000,00 zł jako maksymalną, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na wydatki bieżące.

§ 9

Upoważnia się Burmistrz Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie wydatków poprzez dokonywanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów ( w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych. § 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 11

 Uchwałą niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/ 199 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

           Dochody budżetowe na rok 2006 przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Miasta dotyczącymi:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłat targowych,
 • innych uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.

         Podatek rolny w związku z nie obniżaniem podstawy opodatkowania przyjęto według opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ceny 1 q żyta w wysokości 27,88 zł (Monitor Polski Nr 62 z 2005 roku poz. 867).

          Inne wpływy (czynsze mieszkaniowe, czynsze za lokale użytkowe, z cmentarza, i inne) przyjęto zgodnie z szacunkami przygotowanymi przez poszczególne Referaty Urzędu.

          Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3010-78/05 z 21 października 2005 roku w kwocie łącznej 3.550.000,00 zł, pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Kaliszu Nr DKL-3101-50/05 z 13 grudnia 2005 roku w kwocie 2.389,00 zł.. Stosownie do porozumienia zawartego ze Starosta Ostrowskim oraz pismem Starosty Nr PN.0714-52/2005 z 4 listopada 2005 rok na utrzymanie ulic powiatowych w mieście przyjęto 78.400,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie 20.910,00 zł.

        Subwencje przyjęto do budżetu w wielkościach określonych pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820- 46/2005 z 11 października 2005 roku i tak:

 • część wyrównawcza subwencji 1.189.124,00 zł
 • część równoważąca subwencji 95,00 zł
 • część oświatowa subwencji 7.077.349,00 zł.

        Tym samym pismem określona została wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.695.839,00 zł.

         Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych określony został szacunkowo w wielkości 750.000,00 zł.

        Wydatki budżetowe przyjęto według wyliczeń szacunkowych. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skorygowane zostaną po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny średniej płacy za II półrocze 2005 roku.

         Wydatki na zadania zlecone i wykonywane na podstawie porozumień przyjęto w wielkościach określonych pismami Wojewody Wielkopolskiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz Starosty.

         Wydatki szkół i przedszkoli przyjęto na podstawie wstępnych opracowań przygotowanych przez Dyrektorów.

        Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały według danych o wielkościach wpływów z tytułu zezwoleń. Szczegółowy podział uwzględnia plan opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta.

         W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 92.823,00 zł co stanowi 0,35 % planowanych wydatków.

         Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki wynosi 132.000,00 zł.

        W dziale kultury przewidziano poza biblioteka wydatki związane z utrzymaniem obiektów kultury, imprezami planowanymi na rok 2006 oraz dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przyznawane w drodze rozstrzygnięć konkursowych. Tu planowana wysokość dotacji wynosi 37.000,00 zł. Na takich samych warunkach kwotę 44.730,00 zł przewidziano w dziale kultury fizycznej i sportu

        W wydatkach uwzględniono składkę w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi 12.283,00 zł na utrzymanie Izb Rolniczych, stosownie do ustawy o izbach rolniczych..

       Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w rozdziale 75023 w wysokości17.200,00 zł.

         Deficyt budżetowy w kwocie 2.265.000,00 zł pokryty zostanie obligacjami na budowę dróg w kwocie 2.000.000,00 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację w kwocie 1.185.000,00 zł, przy jednoczesnym wykupie obligacji na rozbudowę gimnazjum w kwocie 500.000,00 zł oraz spalcie pożyczki na kanalizację w NFOŚiGW w kwocie 420.000,00 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/02/2006 09:24:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/02/2006 09:41:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/02/2006 09:41:29)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela