Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXII/202/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XXXII/202/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1231 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/02/2006 08:50:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/02/2006 08:50:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/02/2006 08:50:13)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela