Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXII/203/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XXXII/203/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXI / 195/ 05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4,ust. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 roku , Nr 123, poz 600 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: §1 Zmienia się treść

§1

Uchwały Nr XXXI / 195/ 05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada na następującą: Wyraża się zgodę na utworzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmującej działki wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały z lokalizacją wskazaną na mapach ewidencyjnych w skali 1 : 5000 stanowiących Załączniki Nr 2Nr 3 do niniejszej uchwały .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/203/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2005 roku

          Pismem z dnia 14 grudnia 2005 roku COM 40 LIMITED Sp. z o.o w Skalmierzycach wystąpiła z wnioskiem o uszczegółowienie postanowień Uchwały Nr XXXI / 195 / 05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce o wskazane działki - podając ich numery , powierzchnię oraz numery ksiąg wieczystych . W trakcie trwającej procedury okazało się , że zgoda Rady na utworzenie Podstrefy winna zawierać konkretne nieruchomości oraz ich lokalizację . W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne .

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/01/2006 10:10:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/01/2006 10:16:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/01/2006 10:16:23)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela