Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXII/198/2005 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XXXII/198/2005
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2006

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/198/2005
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku

          W związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873) zachodzi potrzeba podjęcia stosownej Uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotyczącej przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/01/2006 08:56:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/01/2006 08:56:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/01/2006 08:56:51)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela