Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXII/200/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXII/ 200 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2005, określając kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/ 200 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

         Niesprzyjające warunki atmosferyczne – niskie temperatury – nie pozwoliły na położenie ostatniej warstwy masy asfaltowej na ul. Podkockiej w Skalmierzycach. Wykonywanie tych prac w niskich temperaturach nie gwarantowałoby uzyskania prawidłowego efektu. Stąd zasadne jest przesunięcie ich wykonania ostatecznie do końca 31 maja 2006 roku.

        Podobna sytuacja wystąpiła w przypadki budowy chodników na ulicach Okólnej i 25 Stycznia dla których wartość 83.170,00 zł wykonana zostanie ostatecznie do 30 kwietnia 2006 roku – trudności z odpowiednim zagęszczeniem podłoża.

        Umowa darowizny Nr 24/11/05 podpisana w dniu 21 listopada 2005 roku na kwotę 1.500,00 zł przeznaczonej na przeprowadzenie projektu „Współczesne oblicze mojej gminy – album multimedialny” w ramach programu „Małe granty” organizowanego przez Agora SA oraz Fundację „Centrum Edukacji Obywatelskiej” przy udziale partnera akcji – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności do realizacji w terminie do 15maja 2006 roku

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (18/01/2006 00:45:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (18/01/2006 00:45:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (18/01/2006 00:45:04)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela