Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/ 192 /05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku.


Uchwała Nr XXXI/ 192 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 25 listopada
 2005 roku.

W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005.

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

W uchwale Nr XXIII/145/04 z 30 grudnia 2004 roku zmienionej:

 • uchw. Nr XXIV/158/05 Rady Gminy i Miasta z 12 lutego 2005 roku,
 • uchw. Nr XXV/166/05 Rady Gminy i Miasta z 1 kwietnia 2005 roku,
 • uchw. Nr XXVII/171/05 Rady Gminy i Miasta z 27 maja 2005 roku,
 • uchw. Nr XXVIII/173/05 Rady Gminy i Miasta z 16 czerwca 2005 roku
 • zarządz. Nr 371/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2005 roku,
 • zarządz. Nr 383/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 26 lipca 2005 roku
 • uchw. Nr XXX/185/05 Rady Gminy i Miasta z 30 września 2005 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1 . Zwiększa się  dochody budżetu o kwotę 1.181.157,00 zł do kwoty

26.590.262,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa się o kwotę 1.055.342,00 zł do kwoty


3.633.237,00 zł

             zadania na podstawie porozumień zmniejsza się o kwotę 22.250,00 zł 
             do kwoty


120.100,00 zł

 
wprowadzając w załączniku nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.181.157,00 zł do kwoty

 

26.085.262,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.055.342,00 zł do kwoty


3.633.237,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zmniejsza się o kwotę 12 500,00 zł
              do kwoty
              rezerwa ogólna


131.620,00 zł
162.625,00 zł


 

Przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 412.523,00 zł, wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3 Koryguje się zapisy uchwały Nr XXX/185/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 września 2005 roku dotyczące wydatków inwestycyjnych:
Wg uchwały XXX/185/05 zmniejsza się wydatki o kwotę 64.900,00 do kwoty 4.199.756,00 zł Winno być zmniejsza się wydatki o kwotę 44.900,00 do kwoty 4.219.756,00 zł Poz. 1 wg uchwały zmniejszenie o 123.500,00 po zmianach 457.600,00zł Winno być zmniejszenie o 103.500,00 po zmianach 477.600,00 zł.
Równocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 52.202,00 do kwoty 4.167.554,00 zł wprowadzając następujące zmiany: :

 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

Po zmianach

1.

Zakup pieca dla SP Droszew

801

80101

6060

-2000,00

12.000,00

2.

Zakup sprzętu

801

80110

6060

-202,00

9788,00

3.

Budowa i modernizacja Gimnazjum Nowe Skalmierzyce

801

80110

6060

-50.000,00

155.000,00

 

Jednolity tekst załącznika nr 4 do uchwały głównej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załacznik Nr 3 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/ 192 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-479/05 z 29 września 2005 roku zmniejszającego plan dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 3.930,00 zł (dochody DZ. 852 rozdział 85213 § 2010 – 3.930,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 4130 – 3.930,00 zł).
 2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-32/05 z 3 października 2005 roku przyznającego dotację na diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta w kwocie 9.540,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75107 § 2010 + 9.540,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdział 75107 § 3030 + 9.540,00 zł).
 3. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach zmieniającego wydatki na kwotę 340,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 - 340,00 zł, . § 4420 + 340,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” zmniejszającego wydatki remontowe o kwotę 28.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 – 28.000,00 zł
 5. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3191-37/05 z 18 października 2005 roku przyznającego dotację na diety dla członków komisji wyborczych w ponownym głosowaniu wyborach Prezydenta w kwocie 9.540,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75107 § 2010 + 9.540,00 zł, wydatki Dz.751 rozdział 75107 § 3030 + 9.540,00 zł).
 6. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-518/05 z 17 października 2005 roku zwiększającego plan dotacji na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 60.000,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 60.000,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 58.252,00 zł, § 4010 +1.748,00 zł).
 7. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu zmieniającego wydatki na kwotę 3.787,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 - 3.047,00 zł, § 4270 - 640,00 zł, § 4410 - 100,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł, § 4240 + 300,00 zł, § 4300 + 440,00 zł, § 4440 + 1.047,00 zł).
 8. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 20 października 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 81010 § 4010 – 7.000,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł, § 4270 + 5.000,00 zł).
 9. Porozumienia Nr 5628 z 30 sierpnia 2005 roku (wpływ do gminy 25 października 2005 roku) z Ministerstwem Kultury na realizację Programu Operacyjnego Promocji Czytelnictwa – Rozwój Bibliotek przyznającego dotację na zakup książek w kwocie 5.930,00 zł (dochody Dz. 921 rozdział 92116 § 2020 + 5.930,00 zł, wydatki Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 + 5.930,00 zł).
 10. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-563/05 z 29 października 2005 roku zwiększającego plan dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 250.800,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 250.800,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 243.495,00 zł, § 4010 + 7.305,00 zł).
 11. Pisma Starosty Ostrowskiego Nr FN.0714-45/2005 z 25 października 2005 roku zwiększającego dotację dla gminy na zimowe utrzymanie dróg w roku 2005 o kwotę 22.250,00 zł (dochody Dz. 600 rozdział 60014 § 2320 + 22.250,00 zł , wydatki Dz. 600 rozdział 60014 § 4300 + 22.250,00 zł).
 12. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5-4020-18g/2005 z 25 października 2005 roku zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 3.432,00 zł na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (dochody Dz. 758 rozdział 75801 § 2930 + 3.432,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 + 3.432,00 zł).
 13. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-591/05 z dnia 2 listopada 2005 roku zwiększającego plan dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 301.792,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 301.792,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 293.000,00 zł ,§ 4010 + 8.792,00 zł).
 14. W związku z naliczanymi nagrodami burmistrz dla nauczycieli zmienia się wydatki w paragrafach poszczególnych szkół i przedszkoli o kwotę4.683,00 zł i tak: § 4010 SP Biskupice Oł. – 693,00 zł, SP Droszew 633,00 zł, SP Gostyczyna – 753,00 zł, SP Nowe Skalmierzyce – 124,00 zł, SP Ociąż – 630,00 zł, Gimnazjum Ociąż - 1.270,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 350,00 zł, Przedszkole Ociąż – 230,00 zł, SP Kotowiecko + 1.822,00 zł, SP Skalmierzyce 1.481,00 zł, Gimnazjum Nowe Skalmierzyce + 20,00 zł, Przedszkole Nr 1 + 1.360,00 zł.
 15. Zmian z mylnie przyjętej klasyfikacji w Uchwale Rady Gminy i Miasta Nr XXX/185/05 z 30 września 2005 roku – dochody Dz. 010 rozdział 01008 § 6339 – 625.950,00 zł rozdział 01010 § 6298 + 625.950,00 zł, rozdział 01008 § 2450 – 6.819,00 zł, § 2830 + 6.819,00 zł, korygując równocześnie zapisy uchwały dotyczące nakładów inwestycyjnych, które prawidłowo ujęto w załączniku Nr 2, a w treści uchwały wpisano zmniejszeni wydatków o kwotę 64.900,00 zł zamiast 44.900,00 zł, do kwoty 4.199.756,00 zł zamiast 4.219.7756,00 zł, w wierszu 1 wpisując zmniejszenie o kwotę 123.500,00 zł do kwoty 457.600,00 zł zamiast 103.500,00 zł, do kwoty 477.600,00 zł, w wierszu 14 wpisano Dz. 851 rozdział 85154 zamiast Dz. 751 rozdział 75154 i w wierszu razem zmniejszenie o kwotę 64.900,00 zł do kwoty 4.199.756,00 zł zamiast zmniejszenie o kwotę 44.900 do kwoty 4.219.756,00 zł.
 16. Aneksu do umowy Nr 86/2005 z 25 kwietnia 2005 roku (protokół z 7 listopada 2005 roku zwiększającego dofinansowanie budowy drogi Głoski – Turkusów z Funduszy Ochrony Gruntów o kwotę 30.000,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji i zapłatą uzyskane środki przeznacza się na inne wydatki (dochody Dz. 600 rozdział 60016 § 6260 + 30.000,00 zł, Dz. 710 rozdział 71014 § 4300 + 5.000,00 zł Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 + 25.000,00 zł).
 17. Pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy z 28 października 2005 roku zmieniającego plan wydatków o kwotę 7.325,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4120 – 265,00 zł, § 4210 – 918,00 zł, § 4270 – 4.000,00 zł,§ 4430 -1.539,00 zł, § 4440 – 603,00 zł, § 4170 + 1.640,00 zł, § 4300 + 5.539,00 zł § 4350 + 146,00 zł).
 18. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-593/05 z 3 listopada 2005 roku zwiększającego plan dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o kwotę 12.803,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 203 + 12.803,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 + 12.803,00 zł).
 19. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-594/05 z 3 listopada 2005 roku zwiększającego plan dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o kwotę 1.400,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 1.400,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 1.400,00 zł).
 20. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-22g/2005 z 2 listopada 2005 roku zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół (dochody Dz.801 rozdział 80110 § 2920 + 50.000,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 6060 + 50.000,00 zł).
 21. Pisma Dyrektora SP Nowe Skalmierzyce z 7 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 16.302,00 zł(wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 – 14.002,00 zł, § 3020 – 800,00 zł, § 4240 -1.500,00 zł, § 4210 + 15.440,00 zł, § 4410 + 200,00 zł, § 4440 + 662,00 zł).,
 22. Pisma Dyrektora SP Gostyczyna z 8 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 6.211,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 – 4.000,00 zł § 4440 – 2.211,00 zł, § 4210 + 6.211,00 zł).
 23. Pisma Dyrektora SP Biskupice Oł.z7 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 24.109,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 1.200,00 zł, § 4010 – 18.000,00 zł, § 4110 – 4.909,00 zł, § 4210 + 19.200,00 zł, § 4270 + 2.400,00 zł, § 4440 + 2.509,00 zł).
 24. Pisma Dyrektora SP Droszew z 7 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 15.283,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 713,00 zł, § 4010 – 6.000,00 zł, § 4110 – 3.000,00 zł, § 4410 – 990,00 zł, § 6060 – 2.000,00 zł, § 4210 + 11.000,00 zł, § 4300 + 990,00 zł, § 4440 +713,00 zł, rozdział 80103 § 4240 – 700,00 zł, § 4270 – 1.200,00 zł, § 4300 – 500,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4210 + 2.580,00 zł).
 25. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolono Przedszkolnego w Kotowiecku z 9 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 17.792,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 4.000,00 zł, § 4040 – 494,00 zł,§ 4110 – 2.400,00 zł, § 4410 – 300,00 zł, § 4210 + 4.494,00 zł, § 4240 + 300,00 zł, § 4300 + 2.400,00 zł, rozdział 80103 § 4010 - 8.000,00 zł, § 4110 – 1.800,00 zł, § 4270 – 698,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4210 + 7.000,00 zł, § 4240 + 3.598,00 zł).
 26. Pisma Dyrektora SP Skalmierzyce z 9 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 38.522,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 25.000,00 zł, § 4110 – 6.000,00 zł, § 4420 – 2.500,00 zł, § 4440 – 222,00 zł, § 4210 + 21.000,00 zł, § 4270 + 10.000,00 zł, § 4300 + 2.722,00 zł, rozdział 80103 § 4010 – 4.000,00zł, § 4110 – 800,00 zł, § 4210 + 4.800,00 zł).
 27. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z 8 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę21.045,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4170 – 2.337,00 zł, § 4260 – 16.776,00 zł, § 6060 – 202,00 zł, § 4300 + 17.539,00 zł, § 4440 + 1.776,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4240 – 1.000,00 zł, § 4300 - 500,00 zł, § 4410 – 230,00 zł, § 4210 + 1.730,00 zł).
 28. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół SP Ociąż z 8 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.736,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 1.946,00 zł, § 4410 – 790,00 zł, § 4210 + 790,00 zł, § 4440 + 1.946,00 zł).
 29. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum Ociąż z 8 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 14.034,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 – 14.034,00 zł, § 3020 + 2.500,00 zł, § 4210 + 10.000,00 zł, § 4440 + 1.534,00 zł).
 30. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół Świetlica Ociąż z 8 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.400,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdział 85401 § 3020 – 700,00, § 4110 – 700,00 zł, § 4010 + 1.400,00 zł).
 31. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 z 9 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 9.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 2.000,00 zł § 4260 – 7.000,00 zł, § 4440 – 500,00 zł, § 4210 + 7500,00 zł, § 4300 + 2.000,00 zł).
 32. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 z 10 listopada 2005 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.700,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 2.000,00 zł, § 4110 – 1.500,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4210 + 2.500,00 zł, § 4240 + 200,00 zł, § 4300 + 1.000,00 zł).
 33. W uchwale Nr XXX/185/05 zakwalifikowano 10.000,00 zł pomocy finansowej dla powiatu na podstawie porozumienia zamiast jako zadanie własne.
 34. Skorygowanie wydatków przeznaczonych na wybory Prezydenta o kwotę 6.947,00 zł (wydatki Dz.751 rozdział 75107 § 4300 – 6.947,00, § 4110 + 10,00 zł, § 4120 + 1,00 zł, § 4170 +658,00 zł, § 4210 + 4.874,00 zł, § 4410 + 1.404,00 zł).
 35. Po analizie wydatków na poszczególne zadania koryguje się wydatki o kwotę 103.00,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 6060 – 100.000,00 zł, Dz. 710 rozdział 71004 § 4300 + 28.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75023 § 4210 + 15.000,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 + 11.000,00 § 4270 – 3.000,00 zł, Dz. 801 rozdział 80113 § 4300 + 20.000,00 zł Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 + 26.000,00 zł, Dz. 926 rozdział 92695 § 4300 + 3.000,00 zł).
 36. Pisma Kierownika MGOPS z 18 listopada 2005 roku zmieniającego wydatki na kwotę 19.362,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 4110 – 1.234,00 zł, rozdział 85219 § 4010 - 9.000,00 zł, § 4040 – 328,00 zł, § 4110 – 2.000,00 zł, § 4300 – 800,00 zł, rozdział 85228 § 4300 – 1.000,00 zł, rozdział 85295 § 3110 – 5.000,00 zł, rozdział 85214 § 3110 + 1.234,00 zł, § 4330 + 10.000,00 zł, rozdział 85219 § 3020 + 400,00 zł, § 4210 + 7.728,00 zł).
 37. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-698/05 z 15 listopada 2005 roku zwiększającego plan dotacji celowej na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych o kwotę 427.600,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 427.600,00 zł, wydatki Dz.852 rozdział 85212 § 3110 + 427.600,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2005 08:33:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2005 09:06:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2005 09:06:45)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela