Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/196/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXXI/196/05 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Mącznikach, w drodze pierwszeństwa, w celu realizacji roszczenia wynikającego z art. 231 Kodeksu Cywilnego.

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.34 ust.1 i 37 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U.04.261.2603/ oraz art. 231 Kodeksu Cywilnego

uchwala się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w Mącznikach – nr działki 92, powierzchnia 0,1300 ha, zapisanej w KW 67561, w celu realizacji roszczenia wynikającego z art.231 Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Istniejący na działce budynek mieszkalny, zaliczyć jako nakład dotychczasowego posiadacza samoistnego w/w nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/196/05 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 25 listopada 2005 roku

          Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym,jako realizacja roszczenia, wynikającego z art.231 Kodeksu Cywilnego, które przysługuje posiadaczowi samoistnemu w dobrej wierze. Pan Marian Nowacki aktem notarialnym z 1988 roku nabył od poprzednich właścicieli nieruchomość sąsiednią, oznaczoną nr działki 55/1 oraz stanowiące ich własność zabudowania mieszkalne. Przy regulacji stanów prawnych majątku gminnego ustalono, że budynek został wzniesiony na działce nr 92, której właścicielem jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Pan Marian Nowacki przez cały okres użytkowania nieruchomości opłacał podatek gruntowy, w tym także od budynku, zgodnie z zawartą umową notarialną, nie będąc świadomym rzeczywistego stanu prawnego. Okoliczność ta świadczy, że posiadał nieruchomość w dobrej wierze.

         Pan Marian Nowacki złożył wniosek o przeniesienie własności gruntu w oparciu o art. 231 Kodeksu Cywilnego. Sprzedaż działki na rzecz wnioskodawcy pozwoli ostatecznie uregulować stan prawny nieruchomości, zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 12:45:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 12:45:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 12:45:51)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela