Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/195/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXXI/195/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

          Na podstawie art. 18 , ust.2 , pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4, ust. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz.U. z 1994 roku , Nr 123 , poz. 600 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na utworzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/195/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

           Pismem z dnia 08.11.2005 roku ,, COM – 40 LIMITED ,, Sp. z o .o w Skalmierzycach wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie naszej gminy tj. na terenie nieruchomości Spółki zlokalizowanej w miejscowości Ociąż . Spółka wyjaśnia , iż prowadzi zaawansowane rozmowy z zarządzającym strefą w sprawie rozszerzenia istniejącej od 2004 roku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o teren wspomnianej nieruchomości . Zgodnie jednak z postanowieniami Ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych , dalsze postępowanie uzależnione jest od podjęcia uchwały Rady wyrażającej zgodę na utworzenie takiej podstrefy .

           Taki kierunek działania Spółki wynika z konieczności poszukiwania nowych źródeł finansowania zadania budowy fabryki materacy wraz z centrum magazy- nowo logistycznym na terenie inwestycyjnym zlokalizowanym w miejscowości Ociąż . Utworzenie podstrefy uprawnia podmiot w niej funkcjonujący do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych na okres funkcjono- wania strefy .

            Wielkość potencjalnej przyszłej pomocy publicznej z tego tytułu pozwala na wzajemne porozumienie w celu wyłączenia Spółki z zakresu istniejących i przygotowywanych zwolnień w podatku od nieruchomości dla podatników zwiększających zatrudnienie . Realizacja zamiarów Spółki będzie więc z tego tytułu korzystna dla budżetu gminy . Zakładane pierwotnie uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości z tytułu rozwoju spółki nie będzie obciążeniem budżetu .

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 12:39:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 12:39:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 12:39:48)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela