Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIX/175/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 lipca 2005 roku.

Uchwała Nr XXIX/175/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 8 lipca 2005r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych.

           Na postawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.). Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§1

Wyznacza się trzech przedstawicieli Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych w następującym składzie:

  1. Zdzisław Mielczarek- Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
  2. Krystyna Marczak- Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
  3. Marian Brzeziński- Radny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXIX/175/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 8 lipca 2005r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych.

           W związku z koniecznością ogłoszenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z art. 36a ust.5 pkt.1 ppkt. a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) w zw. 18 ust. 2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) powołuje przedstawicieli organu prowadzącego, którzy wejdą w skład komisji konkursowej.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 13:49:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 13:49:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 13:49:16)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela