Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIX/178/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 lipca 2005 roku

Uchwała Nr XXIX/178/05 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 8 lipca 2005

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)w związku z art.97 ust.1, ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się:

  • Zasady odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
  • Tabelę odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach – stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/178/05
Rady Gminy i Miasta Nowe SKalmierzyce
z dnia 8 lipca 2005

          Art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.) mówi, że rada gminy w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt między innymi w ośrodkach wsparcia, którymi w myśl przepisu art.51 ust.4 ustawy o pomocy społecznej, są również środowiskowe domy samopomocy. W związku z tym, że przy Stowarzyszeniu Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 13:27:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 13:27:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 13:27:26)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela