Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXX / 183 / 05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2005 roku

Uchwała Nr XXX / 183 / 05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2006 rok na realizację zadania pt. „ Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt „

Na podstawie art.18 , ust.2 , pkt 9 , lit.e Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Zabezpiecza się środki w budżecie gminy na 2006 rok stanowiące brakującą kwotę na realizację zadania pt. „ Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt „ w wysokości 33.216,00 zł. co stanowi 9,6 % udziału Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach budowy , zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 30.04.2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania , określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą - „ Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt „ i jego prowadzenia z lokalizacją na gruntach wsi Wysocko Wielkie , Gmina Ostrów Wielkopolski .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX / 183 / 05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku

          Uwzględnione w budżecie 2004 roku oraz zrealizowane wydatki w wysokości 38.400,00 zł. na zadanie pt. „ Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt „ w ramach porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 roku - oparte były na wstępnych szacunkach całkowitego kosztu inwestycji w wysokości 400.000,- zł.. Jednak sporządzony kosztorys inwestorski opiewa na wartość ok. 900.000,00 zł. . W aneksie do porozumienia przyjęto całkowity koszt inwestycji w wysokości 746.000,00 zł.

           Każda z gmin - stron porozumienia - uczestniczy w finansowaniu zadania i jego prowadzeniu w stosunku procentowym z zależności od liczby mieszkańców gminy na dzień 31.12.2002 roku . Udział Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wynosi 9,6 % . W powyższych okolicznościach podjęcie uchwały jest uzasadnione .

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 12:47:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 13:19:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 13:18:56)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela