Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIX/179/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 lipca 2005r.

Uchwała Nr XXIX/179/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 8 lipca 2005r.

w sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 44 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. / Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm./ uchwala się co następuje:

§ 1

 1. W przypadku braku osób bliskich do dokonania pochówku , pogrzeb organizuje Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
 2. Pochówku dokonuje się zgodnie z wyzwaniem zmarłego.

§ 2

Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane a w szczególności:

 1. zakup trumny
 2. zakup niezbędnego ubrania
 3. przechowanie zwłok
 4. przygotowanie zwłok do pochówku
 5. przewóz zwłok
 6. obsługę przy pochówku 
 7. inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

§ 3

Organizację pogrzebu gmina zleca wyspecjalizowanym podmiotom , po wcześniejszym określeniu zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych przez kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

§4

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie rachunku wystawionego przez podmiot, któremu zostały zlecone czynności po uprzednim wykonaniu zlecenia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/179/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia  8 lipca 2005

            W związku art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm. / który stanowi, że „ sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego” , podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 12:43:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 12:43:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 12:43:49)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela