Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXX/181/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2005 roku

Uchwała Nr XXX/181/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie nadania nazwy skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i 25 – go Stycznia w Nowych Skalmierzycach.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się dla terenu położonego w Nowych Skalmierzycach w obrębie skrzyżowania ulic Okólnej i 25 – go Stycznia nazwę „Skwer Jana Pawła II”
Mapa w skali 1:500 stanowi załącznikdo niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/181/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku

        Wprowadzenie dla opisanego w § 1 terenu nazwy – Skwer Jana Pawła II jest zgodne z wnioskiem Komitetu Inicjatywy przy Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach, jak również z odczuciami całej społeczności lokalnej. Przyjęcie tej nazwy jest wyrazem symbolicznego uczczenia wielkich dokonań Papieża Polaka.

         Nadmienić wypada, że z woli mieszkańców, zagospodarowanie skweru również będzie miało charakter związany z osobą Jana Pawła II.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 12:33:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 12:34:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 12:33:56)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela