Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIX/180/05Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 08 lipca 2005 roku

Uchwała Nr XXIX/180/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 08 lipca 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII / 170 / 05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 48 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII / 170 / 05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2005 r. paragraf 2 otrzymuje nowe brzmienie: Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie budowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Węgry – Chotów, drogi Miedzianów – Gałązki Małe oraz budowę ulicy Podkockiej w Skalmierzycach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/180/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 08 lipca 2005 roku

          Oczekiwane oszczędności z tytułu przeprowadzenia przetargu na pierwotne dwa tytuły budowy dróg wymagają formalnego wprowadzenia do uchwały następnego tytułu, który będzie przedmiotem finansowania przez obligacje. Trudno dziś określić w jakiej wysokości. W związku z powyższym budowa ulicy Podkockiej jest rozłożona na etapy. W roku bieżącym zaplanowana jest realizacja chodnika po jednej stronie ulicy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 11:33:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 11:33:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 11:33:47)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela