Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXVII/169/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2005r.

Uchwała Nr XXVII/169/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 maja 2005r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce, Etap IV, zadanie 1, część 1B i 2 oraz upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zawarcia umowy pożyczki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.c Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 112, 113, 114 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.000.000,00 zł. (dwa miliony zł.) na finansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce – Etap IV, zadanie 1, część 1B i 2 w następujących transzach:

rok 2005 w wysokości300.000,00 zł
rok 2006 w wysokości1.700.000,00 zł

§ 2

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz subwencji.

§ 3

Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy pożyczki ze strony Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zawarcia umowy pożyczki w wysokości określonej w § 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/169/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 maja 2005r.

       Konieczność systematycznej realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej wymaga pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Fundusze strukturalne UE związane z rozwojem lokalnym oraz ochroną środowiska zostały już praktycznie rozdzielone. Tak więc do końca 2006 roku nie ma możliwości pozyskania środków z tego tytułu. Dogodną alternatywą jest NFOŚiGW w Warszawie. Niskie oprocentowanie pożyczki w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli (aktualnie 0,1 x 6% = 0,6%) oraz możliwość umorzenia w wysokości 41% zaciągniętej kwoty pożyczki – są elementami zachęcającymi do tego rodzaju współfinansowania inwestycji. Warunkiem umorzenia w wysokości 41% jest zakończenie zadania oraz uzyskanie efektu ekologicznego w III kwartale 2006 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 11:14:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 11:14:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 11:14:28)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela