Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXX/182/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2005 roku

Uchwała Nr XXX/182/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce, Etap IV, zadanie 1, część 1B i 2 oraz upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zawarcia umowy pożyczki.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i 58 ust 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 112, 113, 114 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.600.000,- zł. (jeden milion sześćset tysięcy zł.) na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce, Etap IV, zadanie 1, część 1B i 2.

§ 2

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz subwencji.

§ 3

Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy pożyczki ze strony Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zawarcia umowy pożyczki w wysokości określonej w § 1.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVII/169/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce, Etap IV, zadanie 1, część 1B i 2 oraz upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zawarcia umowy pożyczki.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Radny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/182/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku

         Projekt uchwały jest zmianą podjętej przez Radę Uchwały Nr XXVII/169/05 z dnia 27 maja 2005 roku w tej samej sprawie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wymaga określenia faktycznej wysokości pożyczki. Ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania, kwota, za którą będzie realizowana inwestycja wynosi 2.005.054,23 zł. w stosunku do kosztorysu inwestorskiego w wysokości 2.523.000 ,- zł. – zmniejszyła się wysokość potrzeb pożyczkowych. Projekt uchwały obejmuje wyłącznie zmianę kwoty pożyczki z 2 mln zł. na 1,6 mln zł.

Transze pożyczki uruchamiane będą odpowiednio:

  • w roku 2005 – w wysokości 415.000,00 zł.
  • w roku 2006 – w wysokości 1.185.000,00 zł.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 11:05:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 11:05:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 11:05:46)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela