Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXX/184/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2005 roku.

Uchwała Nr XXX/184/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/170/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2005r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/180/05 z dnia 08 lipca 2005r.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.b Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art.48 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz art.2 pkt 2 i art.9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/170/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2005r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
  Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie budowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Miedzianów – Gałązki Małe, drogi Węgry – Chotów Nowy, ul. Podkockiej w Skalmierzycach, ul. Jabłonkowej w Śliwnikach, ul. Osiedlowej w Fabianowie, ul. Strażackiej w Skalmierzycach, ul. Kościelnej w Ociążu oraz drogi wewnętrznej w Biskupicach.
 2. W paragrafie 3, ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
  Emisja obligacji serii: C1, C2, C3 nastąpi w 2005 roku, a obligacji serii C4,D1,D2,D3 i D4 w 2006 roku.
 3. Paragraf 4, ustęp 1, pkt d) otrzymuje brzmienie:
  7 lat od daty emisji dla obligacji serii C3, C4 i D4.
 4. W paragrafie 4, ustęp 1, pkt e) skreśla się.
 5. W paragrafie 5, ustęp 2 skreśla się zapis:
  „1,1% dla obligacji 8-letnich”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/184/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku.

         Przetarg na pierwsze z planowanych do sfinansowania zadanie drogowe tj. budowę drogi gminnej Miedzianów – Gałązki Małe okazał się szczególnie udany. Na szacowaną pierwotnie wartość 1.400 tyś. zł. oferta została przyjęta do wykonania za kwotę 715 tyś. zł.

          Powstała więc możliwość rozszerzenia zakresu inwestycji o kolejne tytuły, których kalkulacja uwzględnia doświadczenia związane z przeprowadzonymi przetargami. W związku z tym istnieje możliwość wykonania w roku bieżącym zakresu prac związanych z ul. Podkocką w Skalmierzycach, tj. wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolejową, co było pierwotnie planowane na rok 2006. Szacunkowa wartość wynosi ok. 200.000 ,-

         Poszerzony zakres zadań przewidzianych do sfinansowania z obligacji przedstawia paragraf 1, punkt 1.

         W przedstawionych okolicznościach tj. oszczędność w środkach planowanych z emisji 2005 roku oraz zmiany warunków atmosferycznych wykluczających możliwość kontynuowania inwestycji drogowych – postanowienia paragrafu 1, punkt 2 do 5 dotyczą przesunięcia na 2006 rok daty emisji serii C4 w wartości 400.000,00 zł.

         Zmiany dotyczą odpowiednio:

 1. Ustęp 1 - wprowadza nowy zakres inwestycji do sfinansowania z obligacji,
 2. Ustęp 2 - wprowadza przesunięcie emisji serii C4 z 2005r. na rok 2006,
 3. Ustęp 3 - wprowadza serie C4 w ramach 7-letniego wykupu obligacji (pierwotnie było 8 lat; przesunięcie obligacji o 1 rok skróciło okres spłaty analogicznie o 1 rok), 
 4. Ustęp 4 - skreśla dotychczasowy zapis jako bezprzedmiotowy po przesunięciu emisji serii C4 o rok, a tym samym skróceniu o analogiczny okres terminu spłaty; 8-letnie obligacje nie wystąpią,
 5. Ustęp 5 - określający maksymalne marże dla inwestorów dla obligacji 8-letnich w nowych warunkach jest zbędny.

W przedstawionych okolicznościach podjęcie uchwały zmieniającej jest konieczne.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 10:58:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 10:58:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 10:58:43)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela