Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXX/ 185 /05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2005 roku.


Uchwała Nr XXX/ 185 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 30 września
 2005 roku.

W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005.

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

W uchwale Nr XXIII/145/04 z 30 grudnia 2004 roku zmienionej:

 • uchw. Nr XXIV/158/05 Rady Gminy i Miasta z 12 lutego 2005 roku,
 • uchw. Nr XXV/166/05 Rady Gminy i Miasta z 1 kwietnia 2005 roku,
 • uchw. Nr XXVII/171/05 Rady Gminy i Miasta z 27 maja 2005 roku,
 • uchw. Nr XXVIII/173/05 Rady Gminy i Miasta z 16 czerwca 2005 roku
 • zarządz. Nr 371/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2005 roku,
 • zarządz. Nr 383/05 Burmistrza Gminy i Miasta z 26 lipca 2005 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1 . Zwiększa się  dochody budżetu o kwotę 629.070,00 zł do kwoty

24.409.105,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa się o kwotę 35.873,00 zł do kwoty


2.577.895,00 zł

             zadania na podstawie porozumień zmniejsza się o kwotę 43.900,00 zł 
             do kwoty


97.850,00 zł

 
wprowadzając w załączniku nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 344.070,00 zł do kwoty

 

24.904.105,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone zwiększa się o kwotę 35.873,00 zł do kwoty


2.577.895,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zmniejsza się o kwotę 33.900,00 zł
              do kwoty
              rezerwa ogólna


119.370,00 zł
153.625,00 zł


 

Przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 151.051,00 zł, wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza sie wydatki inwestycyjne o kwote 64.900,00 zł do kwoty 4.199.756,00 zł  wprowadzając w załączniku nr 4 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

Po zmianach

1.

Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głóski

600

60016

6050

-123.500,00

457.600,00

2.

Budowa chodnika w Ociążu

600

60014

6050

-43.900,00

12.000,00

3.

Budowa ul. Podkockiej

600

60016

6050

+330.000,00

410.000,00

4.

Budowa nawierzchni drogi gminnej Miedzianów- Gałązki Małe

600

60016

6050

-664.000,00

736.000,00

5.

Budowa chodników na ul. Okólnej i 25 Stycznia

600

60016

6050

+225.000,00

225.000,00

6.

Przebudowa skrzyżowania ul. Podkockiej i Ostrowskiej

600

60016

6050

+7.000,00

7.000,00

7.

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Jabłonkowej

600

60016

6050

+500,00

500,00

8

Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Strażackiej w Skalmierzycach

600

60016

6050

+6.000,00

6.000,00

9.

Budowa drogi w Fabianowie ul. Osiedlowa

600

60016

6050

+10.000,00

10.000,00

10.

Nawierzchnia bitumiczna ul Kościelnej w Ociążu

600

60016

6050

+6.000,00

6.000,00

11.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej w Biskupicach

600

60016

6050

+8.000,00

8.000,00

12.

Komputeryzacja urzędu- zakupy

750

75023

6060

+100.000,00

100.000,00

13.

Zakup sprzętu

801

80110

6060

+10.000,00

10.000,00

14.

Zakup komputera

851

85154

6060

+5.000,00

5.000,00

15.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Skalmierzycach  EtapIV zadanie I częśc
1Bi 2

900

90001

6050

+59.000,00

562.000,00

 

Razem

 

 

 

-64.900

4.199.756,00

 

Jednolity tekst załącznika nr 4 do uchwały głównej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 495.000,00 zł, który pokryty zostanie pożyczką NFOŚiGW oraz obligacjami zmieniając załącznik Nr 3 do uchwały głównej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zaciąganie zobowiązań z tytułu obligacji w pożyczek w kwocie 1.415.000,00 zł

§ 3

Załacznik Nr 3 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/ 185 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 września 2005 roku.

Zmiany w budżecie wynikają z:

 1. Pisma Samorządu Mieszkańców Węgier zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.000,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdział 92105 § 4270 – 4.000,00 zł, Dz. 010 rozdział 01008 § 4270 + 4000,00 zł).
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-340/05 z 26 lipca 2005 roku zmieniającego plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej o kwotę 747,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80101 § 2030 + 747,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3260 + 747,00 zł).
 3. W związku z niemożliwością realizacji planowanej w ramach ZPORR inwestycji – budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ociążu zmniejsza się dochody o dotację ze Starostwa Powiatowego o kwotę 43.900,00 zł oraz przenosi się wydatki przeznaczone na zakup kostki chodnikowej dla Kotowiecka na dotację dla Starostwa Powiatowego na wykonanie chodnika w Kotowiecku (dochody Dz. 600 rozdział 60014 § 6620 – 43.900,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050 – 43.900,00 zł, § 6300 + 10.000,00 zł, rozdział 60016 § 4210 – 10.000,00 zł).
 4. Przeznaczenie z wydatków bieżących kwoty 6.819,00 zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów w Chotowie, Gniazdowie, Kościuszkowie i Kotowiecku (wydatki Dz. 010 rozdział 01008 § 4270 - 6.819,00 zł, § 2450 + 6.819,00 zł).
 5. Przeniesienie wydatków w oświetleniu ulicznym na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Drogowe i Uliczne (modernizacja oświetlenia) w kwocie 37.600,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90015 § 4300 - 37.600,00 zł § 6010 + 37.600,00 zł).
 6. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Skalmierzyce zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 – 3.000,00 zł , § 4210 + 3.000,00 zł).
 7. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu Nr DKL – 3101-22/05 z 16 sierpnia 2005 roku przyznającego dotację na zadanie zlecone dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w kwocie 2.475,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75108 § 2010 + 2.475,00 zł , wydatki Dz.751 rozdział 75108 § 4110 + 68,00 zł, § 4120 + 10,00 zł, § 4170 + 1.837,00 zł ,§ 4300 + 560,00 zł).
 8. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-23/05 z 22 sierpnia 2005 roku przyznającego dotację na przygotowanie przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 7.230,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75108 § 2010 + 7.230,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdział 75108 § 4110 + 285,00 zł, § 4120 + 41,00 zł, § 4170 + 1.656,00 zł, § 4210 + 2.352,00 zł, § 4300 + 2.436,00 zł, § 4410 + 460,00 zł).
 9. Pisma Kierownika MGOPS zmieniającego plan wydatków na kwotę 23.100,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 4270 – 2.000,00 zł, § 4300 – 1.500,00 zł, § 4210 + 5.100,00 zł, rozdział 85228 § 4300 – 1.600,00 zł, rozdział 85295 § 3110 – 18.000,00 zł, rozdział 85214 § 3110 + 18.000,00 zł).
 10. W związku ze zmianą wielkości procentowych należności z tytułu ewidencji zasiłków rodzinnych z 2 % na 3 % uzupełnia się te środki o kwotę 21.418,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 – 21.418,00 zł, § 4210 + 9.668,00 zł, § 4010 + 10.000,00 zł, § 4120 + 245,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach zmieniającego wydatki na kwotę 2.500,00 zł (wydatki Dz. 801rozdział 80101 § 4240 – 2.500,00 zł, § 4420 + 2.500,00 zł).
 12. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-26/05 z 30 sierpnia 2005 roku przyznającego dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 11.102,00 zł (dochody Dz.751 rozdział 75107 § 2010 + 11.102,00 zł, wydatki Dz.751rozdział 75107 § 4110 + 285,00 zł, § 4120 + 41,00 zł, § 4170 + 1.656,00 zł, § 4210 + 2.352,00 zł, § 4300+ 6.308,00 zł, § 4410 + 460,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach zmieniającego plan wydatków na kwotę 21.232,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 – 6.232,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł, § 4240 – 5.000,00 zł, § 4300 + 11.232,00zł, § 6060 + 10.000,00 zł).
 14. Pisma Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniającego plan wydatków na kwotę 5.000,00 zł (wydatki Dz.851 rozdział 85154 § 4210- 5.000,00 zł, § 6060 + 5.000,00 zł).
 15. W związku z umową Nr Z/2.30/III/3.1/74/04?U/101/05 z 18 maja 2005 roku i aneksem Nr 1 do tej umowy z dnia 7 lipca 2005 roku (otrzymany 18 lipca 2005 roku) z Wojewodą Wielkopolskim w ramach ZPORR o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce Etap IV zadanie 1 część 1A wykonanej przekazanej do eksploatacji w roku 2004 wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 625.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, budowę chodników na ul. Okólnej i 25 Stycznia oraz uzupełnienie wydatków budżetowych (dochody Dz. 010 rozdział 01008 § 6339 + 625.950,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 + 60.000,00 zł, § 4300 + 65.000,00 zł, § 6050 + 225.000,00 zł, Dz. 710rozdział 71004 § 4300 + 35.000,00 zł rozdział 71014 § 4300 + 5.000,00 zł Dz. 750 rozdział 75023 § 4140 + 5.000,00 zł, § 4110 + 10.000,00 zł, § 4210 + 34.800,00 zł, § 4270 + 25.000,00 zł, § 4300 + 44.000,00 zł, § 6060 + 100.000,00 zł, Dz. 754 rozdział 75411 § 6620 + 15.200,00 zł, Dz. 900 rozdział 90002 § 4260 + 1.950,00 zł).
 16. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-27/05 z 2 września 2005 roku zwiększającego dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej o kwotę 2.826,00zł (dochody Dz. 751 rozdział 75107 § 2010 + 2.826,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdział 75107 § 4110 + 78,00 zł, § 4120 + 11,00 zł, § 4170 + 2.098,00zł, § 4300 + 639,00 zł).
 17. Dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.711,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdział 75022 § 4110 – 1.000,00 zł, § 4210 + 1.000,00 zł, Dz. 751 rozdział 75101 § 4110 – 11,00 zł, § 4120 + 1,00 zł, § 4170 + 10,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4430 – 700,00 zł, § 4410 + 700,00 zł).
 18. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 400.000,00 zł zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 380.000,00 zł (emisja obligacji w roku 2005 za 1.000.000,00 zł iw roku 2006 za 2.000.000,00 zł) ustalając wydatki inwestycyjne na drogi w roku 2005: budowa drogi Miedzianów – Gałązki Małe 736.000,00 zł, ul. Podkocka 410.000,00 zł oraz projekty: skrzyżowanie ul. Podkockiej i Ostrowskiej 7.000,00 zł, ul. Jabłonkowa 700,00 zł, ul. Osiedlowa w Fabianowie 10.000,00 zł, ul. Strażacka w Skalmierzycach 6.000,00 zł, ul. Kościelna w Ociążu 6.000,00 zł, ul. wewnętrzna w Biskupicach 8.000,00 zł, a w roku 2006 skrzyżowanie ul. Podkockiej z Ostrowska 100.000,00 zł, droga Węgry – Chotów Nowy 800.000,00 zł, ul. Polna 300.000,00 zł, ul. Osiedlowa w Fabianowie 260.000,00 zł, ul. Strażacka w Skalmierzycach 180.000,00 zł, ulice wewnętrzne w Biskupicach 450.000,00 zł wprowadzając odpowiednie zmiany w wykazie inwestycji na rok 2005 oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 19. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku zmieniającego plan wydatków na kwotę 650,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 – 650,00 zł, § 4170 + 650,00 zł).
 20. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.291,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80103 § 4040 – 91,00 zł)
 21. Pisma Dyrektora przedszkola Nr 2 zmieniającego plan wydatków na kwotę 11.730,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 6.800,00 zł, § 4040 - 830,00 zł, § 4260 – 1.100,00 zł, § 4270 + 11.730,00 zł).
 22. Stosownie do zawiadomienia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu pożyczki w kwocie 1.600.000,00 zł z podziałem w roku 2005 415.000,00 zł i w roku 2006 1.185.000,00 zł korekcie ulegają: deficyt budżetowy o kwotę 115.000,00 zł do kwoty 495.000,00 zł oraz nakłady inwestycyjne na kanalizację sanitarną w Nowych Skalmierzycach Etap IV, zadanie 1 część 1A i 2 – całość zadania o wartości 2.088.000,00 zł z czego w roku 2005 562.000,00 zł i w 2006 1.526.000,00 zł, zatem w stosunku do planowanych nakładów w roku 2005 zwiększa się wydatki o kwotę 59.000,00 zł Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 + 59.000,00 zł , zwiększa się również wydatki w innych rozdziałach Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 + 30.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75023 § 4300 + 26.000,00 zł.
 23. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu Nr DKL -3101-31/05 z 21 września 2005 roku zwiększającego dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – diety o kwotę 12.240,00 zł (Dz. 751 rozdział 75108 § 2010 + 12.240,00 zł , wydatki Dz. 751 rozdział 75108 § 3030 +12.240,00 zł).
 24. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-460/05 z 22 września 2005 roku zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę 10.400,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 10.400,00 zł , wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 10.400,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 10:28:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 10:39:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 10:39:33)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela