Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/191/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXXI/191/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/191/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku.

Przyjęte w projekcie uchwały stawki podatkowe na rok 2006 nie ulegają zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 10:29:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 10:29:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 10:29:11)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela