Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/188/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXXI / 188 / 05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2006

         Na podstawie art. 18 , ust.2 , pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 5, ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr. 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Ustala się wykaz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości zawarty w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/188/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

           Uwzględniając postulaty przedstawiane w czasie dyskusji nad stawkami podatku od nieruchomości w poprzednich latach - proponuje się pozostawienie w niezmienionej wysokości stawek na rok przyszły . Propozycja wynika przede wszystkim z relatywnie niskiej inflacji przewidywanej na rok 2006 ( w wysokości 1,5 % w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ) oraz zmniejszającej się różnicy pomiędzy stawkami stosowanymi w gminie a stawkami maksymalnymi , możliwymi do stosowania . Powyższego faktu nie należy przyjmować jednak jako nowej nieformalnej zasady na następne lata . Dalsze postępowanie w tej kwestii uzależnione winno byś od wspomnianych czynników jak również od kształtowania się dochodów budżetu w kolejnych latach .

Maksymalne stawki na rok 2006 wynoszą odpowiednio :

Ad. 1
a ) 0,68
b ) 3,61
c ) 0,33

2
a ) 0,56
b) 18,43
c ) 8,58
d ) 3,71
e ) 6,17

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 10:23:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 10:23:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 10:23:30)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela