Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/190/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku

 

Uchwała Nr XXXI/190/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2006 rok

            Na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. , Nr. 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach :

1. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy ciągnikowej

15,00 zł

2. Przy sprzedaży z samochodu dostawczego lub wozu konnego

10,00 zł.

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki , kosza oraz wóżka ręcznego

 2,00 zł

4. Przy sprzedaży ze składanych stoisk i straganów

10,00 zł

5. Przy sprzedaży ze stołu na zadaszonych stoiskach handlowych, od stanowiska
6. Przy sprzedaży z pawilonu handlowego stanowiącego własność właściciela targowiska, od pawilonu

3,00 zł

5,00 zł

 

§ 2

1. Opłatę targową pobiera się dziennie w formie pieniężnej .

§ 3

  1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa dokonywanego przez inkasentów Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach .
  2. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych kwot .

§ 4

Wysokość stawek opłaty targowej ustala się na każdy rok budżetowy .

§ 5

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały XXXI/190/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

 

         Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość , zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej jak również może zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa określając inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso .

         Ze względu na relatywnie niski poziom stosowanych do tej pory stawek opłaty targowej , mały wpływ na dochody budżetu oraz potrzebę aktywizacji drobnej działalności handlowej proponuje się obniżenie dotychczasowych stawek zapisanych w § 1 odpowiednio : dotychczasową stawkę określoną w punkcie 1 - z 20,00 zł na 15,00 zł. ; stawkę określoną w punkcie 2 - z 15,00 zł. na 10,00 zł. ; stawkę określoną w punkcie 3 - z 3,00 zł. na 2,00 zł.

         Zostały wprowadzone dwie nowe stawki - określone w punktach 5 i 6 paragrafu 1 . Powyższe wynika z planu uruchomienia od 2006 roku nowego targowiska przy ul . Hallera . Targowisko będzie własnością WPK Sp. z o .o w Skalmierzycach . Będzie posiadało dwa rodzaje miejsc do handlowania tj. stanowiska handlowe do handlowania ze stołów pod zadaszeniem oraz pawilony handlowe . Ustanowiona opłata targowa będzie stanowiła dochód gminy . Poza tym spółka zarządzająca targowiskiem , będąca jednocześnie właścicielem urządzeń targowych będzie pobierała inne opłaty na swój rachunek a związane z korzystaniem przez handlujących z tych urządzeń . Maksymalna stawka opłaty targowej na 2006 rok wynosi 612,81 zł. .

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 10:12:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 10:12:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 10:12:49)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela