Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIX/177/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 lipca 2005 roku

Uchwała Nr XXIX/177/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 8 lipca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

         Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r.,poz.l591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001r.,poz. 747 ze zmianami) - Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 18.07.2005 roku do dnia 18.07.2006 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§4

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Skalmierzycach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: 1. Taryfy

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIX/177/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 8 lipca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

          Na podstawie art. 24, ust 2 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747), zwanej dalej ustawą, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Skalmierzycach dnia 04.05.2005 r. złożyło wniosek nr 1/2005 o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Wniosek złożony został w wymaganym terminie i dotyczy taryf, które będą obowiązywać na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od dnia 18.07.2005 r. do dnia 18.07.2006 r.

         W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Gminy i Miasta ustalił, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. Nr 26, poz. 257).

        Zgodnie z ww. przepisami taryfy zawierają w szczególności określone rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic:

  • kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
  • zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług.

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Przedsiębiorstwa. W stosunku do taryf obowiązujących dotychczas opłaty za Im3, opłata licznikowa i opłata za 1 m3 ścieków nie ulegają zmianie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 12:02:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 12:02:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 12:02:36)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela