Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXVII/ 171 /05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 maja 2005 roku.


Uchwała Nr XXVII/ 171 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z  27 maja 2005 roku.

W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

W uchwale Nr XXIII/145/04 z 30 grudnia 2004 roku zmienionej:

 • uchw. Nr XXIV/158/05 Rady Gminy i Miasta z 12 lutego 2005 roku
 • uchw. Nr XXV/166/05 Rady Gminy i Miasta z 1 kwietnia 2005 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1 . Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 398.808,00 zł do kwoty

23.754.003,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł do kwoty

 2.542.022,00 zł

            
            
zadania na podstawie porozumień 

 141.750,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 398.808,00 zł do kwoty

 

22.834.003,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone zwiększa sie o kwote  15.500,00 zł do kwoty 


2.542.022,00 zł

              zadania na podstawie porozumień  
              rezerwa ogólna

153.270,00 zł
162.625,00 zł


Przenosi sie wydatki miedzy paragrafami  w kwocie 532.976,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa sie wydatki inwestycyjne o kwote 129.500,00 zł do kwoty 2.564.566,00 zł  wprowadzając w załączniku nr 4 do uchwały głównej- wykaz inwestycji następujące zmiany:

 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

Po zmianach

1.

Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głóski

600

60014

6050

+194.600,00

581.100,00

2.

Budowa chodnika w Ociążu

600

60016

6050

- 61.200,00

55.900,00

3.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w
Nowych Skalmierzycach

801

80101

6050

+12.000,00

52.000,00

4.

Rozbudowa Świetlicy w Biskupicach Oł.

921

92109

6050

- 15.900,00

10.000,00

5.

Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Węgry - Chotów Nowy

600

60016

6050

+21.000,00

21.000,00

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV zad. 2

900

90001

6050

- 24.000,00

17.656,00

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej w nowych Skalmierzycach etap IV zad. 1

900

90001

6050

+3.000,00

203.000,00

 

Załącznik Nr 5 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 35.000,00 zł i plan wydatków w wysokości 87.635,00 zł zmieniając załącznik Nr 6 do uchwały głównej zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/ 171 /05
z dnia 27 maja 2005 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-162/05 z 31 marca 2005 roku ustalającego plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 29.608,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 29.608,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 + 29.608,00 zł).
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-177/05 z 17 kwietnia 2005 roku zwiększającego dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków stałych kwocie 15.500,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85214 § 2010 + 15.500,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 + 15.500,00 zł).
 3. Uzupełnienie środków gumowy Nr 04/PRS/04-0025/P3 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Program Sokrates na działanie w systemie SOCRATES – COMENIUS o kwotę 1.000,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80110 § 2707 + 1.000,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4417 + 1.000,00 zł).
 4. Umowy dofinansowania Nr 86/2005 ze środków Funduszu Gruntów Rolnych z dnia 25 kwietnia 2005 roku budowy drogi w Głóskach w kwocie 87.500,00 zł (dochody Dz. 600 rozdział 60016 § 6260 + 87.500,00 zł, wydatki Dz.600 rozdział 60016 § 6050 + 87.500,00 zł).
 5. Po analizie wykonania dochodów i wydatków za I kwartał następujące korekty budżetu ( dochody Dz. 756 rozdział 75601 § 0350 – 24.000,00 zł, rozdział 75615 § 0310 + 415.150,00 zł, § 0330 + 20.941,00 zł, § 0330 + 605,00 zł, § 0340 – 69.374,00 zł, rozdział 75616 § 0310 + 62.736,00 zł, § 0320 + 29.657,00 zł, § 0330 + 302,00 zł, § 0340 – 80.017,00 zł, rozdział 75618 § 0410 – 50.000,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4170 + 10.000,00 zł, § 4270 + 53.500,00 zł, § 4300 + 50.000,00 zł, § 6050 + 30.000,00 zł, Dz. 700 rozdział 70005 § 4260 + 50.000,00 zł, § 4300 – 50.000,00 zł, Dz. 710 rozdział 71004 § 4170 + 30.000,00 zł, § 4300 – 20.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75023 § 410 + 40.000,00 zł, § 4140 + 2.000,00 zł, § 4300 + 30.000,00 zł, Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 +12.000,00 zł, Dz. 851 rozdział 85154 § 4170 + 50.000,00 zł,§ 4210 – 30.000,00 zł, § 4300 – 20.000,00zł, Dz. 900 rozdział 90001 § 4300 + 3.000,00 zł, rozdział 90002 § 4260 + 1.500,00 zł, § 4300 + 33.000,00 zł, rozdział 90003 § 4210 + 1.000,00 zł, rozdział 90013 § 4300 + 5.000,00 zł, rozdział 90015 § 4260 + 15.000,00 zł, § 4270 + 20.000,00 zł, Dz.926 rozdział 92695 § 4270 + 10.000,00 zł).
 6. Z uwagi na informację o konieczności zabezpieczenia w budżecie pełnej wartości inwestycji dotyczącej chodnika w Ociążu i rozbudowy świetlicy w Biskupicach Oł. a niemożliwością zebrania tych środków zmniejsza się wydatki inwestycyjne w przypadku chodnika o 61.200,00 zł i świetlicy 15.900,00 zł i przenosi się te kwoty na drogę w Głóskach (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 – 61.200,00 zł, Dz. 921 rozdział 92109 § 6050 – 15.900,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 77.100,00 zł).
 7. Przeniesienie wydatków dotyczących opłaty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków w kwocie 37.000,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 zlecone – 37.00000 zł § 4110 zlecone + 37.000,00 zł).
 8. W wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych w etapie IV zad. 1 oraz rozpoczęciem prac drogowych na drodze gminnej Węgry – Chotów przesuwa się wydatki z kanalizacji Etap Iv zad 2 w kwocie 24.000,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 – 24.000,00 zł, § 6050 + 3.000,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 21.000,00 zł).
 9. Urealnia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/145/04 z 30 grudnia 2004 roku poprzez zwiększenie wydatków z przeznaczeniem części na dotację (15.000,00 zł) w związku ze zwiększonym stanem środków na początek roku (mniejsze wykorzystanie środków GFOŚ w roku 2004).
 10. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 74 poz. 652) przenosi się wydatki przedszkoli (rozdział 80104) do przedszkoli przy szkołach podstawowych - nowego rozdziału 80103 – przedszkola przy szkołach podstawowych [ wydatki rozdział 80104 § 3020 – 18.900,00 zł (SP Biskupice Oł 2.608,00 zł, SP Droszew 2.250,00 zł, SP Gostyczyna 2.800,00 zł, SP Kotowiecko 5.800,00 zł, SP Skalmierzyce 5.450,00 zł), § 4010 – 239.788,00 zł (SP Biskupice Oł 28.500,00 zł, SP Droszew 30.000,00 zł, SP Gostyczyna 33.000,00 zł, SP Kotowiecka 80.000,00 zł, SP Skalmierzyce 68.288,00 zł), § 4040 – 19.360,00 zł (SP Biskupice Oł. 2.300,00 zł, SP Droszew 2.400,00 zł, SP Gostyczyna 2.380,00 zł, SP Kotowiecko 6.880,00 zł, SP Skalmierzyce 5.400,00 zł), § 4110 – 49.819,00 zł (SP Biskupice Oł 6.000,00 zł, SP Droszew 6.300,00 zł, SP Gostyczyna 6.500,00 zł, SP Kotowiecko 16.800,00 zł, SP Skalmierzyce 14.219,00 zł), § 4120 – 6.790,00 zł (SP Biskupice Oł. 820,00 zł, SP Droszew 850,00 zł, SP Gostyczyna 880,00 zł, SP Kotowiecko 2.300,00 zł, SP Skalmierzyce 1.940,00 zł), § 4210 – 22.572,00 zł ( SP Biskupice Oł. 7.125,00 zł, SP Droszew 2.279,00zł, SP Gostyczyna 1.000,00 zł, SP Kotowiecko 4.000,00 zł, SP Skalmierzyce 8.168,00 zł), § 4240 – 3.156,00 zł (SP Biskupice Oł. 1.000,00 zł, SP Droszew 1.000,00 zł, SP Gostyczyna 656,00 zł, SP Kotowiecko 500,00 zł ), § 4260 – 14.400,00 zł (SP Kotowiecko 11.400,00 zł, SP Skalmierzyce 3.000,00 zł), § 4270 – 1.898,00 zł (SP Droszew 1.200,00 zł, SP Kotowiecko 698,00 zł), § 4300 – 2.100,00 zł (SP Droszew 500,00 zł, SP Kotowiecko 1.600,00 zł) , § 4410 – 1.300,00 zł (SP Droszew 200,00 zł, SP Gostyczyna 1.000,00 zł, SP Kotowiecko 100,00 zł), § 4440 – 14.796,00 zł (SP Biskupice 1.945,00 zł, SP Droszew 1.946,00 zł, SP Gostyczyna 1.946,00 zł SP Kotowiecko 4.706,00 zł, SP Skalmierzyce 4.250,00 zł), rozdział 80103 § 3020 + 18.900,00 zł, § 4010 + 239.788,00 zł , § 4040 + 19.360,00 zł, § 4110 + 49.819,00 zł, § 4120 + 6.790,00 zł, § 4210 + 22.572,00 zł, § 4240 + 3.156,00 zł, § 4260 + 14.400,00 zł, § 4270 + 1.898,00 zł, § 4300 + 2.100,00 zł, § 4410 + 1.300,00 zł, § 4440 + 14.793,00 zł (poszczególne placówki jak w rozdziale 80104).
 11. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-222/05 z 11 maja 2005 roku zmniejszającego plan dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 60.800,00 zł (dochody DZ. 852 rozdział 85214 § 2030 – 60.800,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 – 0.800,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (05/07/2005 09:01:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (05/07/2005 09:16:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (05/07/2005 09:16:01)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela