Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXVIII/ 173 /05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 czerwca 2005 roku.


Uchwała Nr XXVIII/ 173 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 16 czerwca
 2005 roku.

W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

W uchwale Nr XXIII/145/04 z 30 grudnia 2004 roku zmienionej:

 • uchw. Nr XXIV/158/05 Rady Gminy i Miasta z 12 lutego 2005 roku
 • uchw. Nr XXV/166/05 Rady Gminy i Miasta z 1 kwietnia 2005 roku
 • uchw. Nr XXVII/171/05 Rady Gminy i Miasta z 27 maja 2005 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1 . Dochody budżetu

23.754.003,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone

2.542.022,00 zł


             
zadania na podstawie porozumień 

141.750,00 zł

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty

 

24.534.003,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone 


2.542.022,00 zł

              zadania na podstawie porozumień  
              rezerwa ogólna

153.270,00 zł
162.625,00 zł


wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa sie wydatki inwestycyjne o kwote 1.700.000,00 zł do kwoty 4.264.656,00 zł  wprowadzając w załączniku nr 4 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

Po zmianach

1.

Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Miedzianów- Gałązki małe

600

60014

6050

+1.400.000,00

1.400.000,00

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w nowych Skalmierzycach etap IV zad. 1

900

90001

6050

+300.000,00

503.000,00

 

§ 2

 1. Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 780.000,00 zł, który pokryty zostanie pożyczką NFOŚiGW oraz obligacjami zmieniając załącznik Nr 3 do uchwały głównej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zaciąganie zobowiązań z tytułu obligacji w pożyczek w kwocie 1.700.000,00 zł

§ 3

Załacznik Nr 5 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/ 1713/05
z dnia 16 czerwca 2005 roku.

Zmiany budżetu wynikają z: 

 1. Zwiększenia wydatków na budowę drogi gminnej Miedzianów - Gałązki Małe o kwotę 1.400.000,00 zł w roku 2005 środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych ( wydatki Dz. 600, rozdział 60016 § 6050 + 1.400.000,00 zł)
 2. Zwiększenia wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowych Skalmierzycach o kwotę 300.000,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 + 300.000,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (07/07/2005 10:02:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (07/07/2005 10:03:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (07/07/2005 10:03:35)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela