Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXVII/170/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2005 roku

Uchwała Nr XXVII/170/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 maja 2005 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 48 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce wyemituje 300 obligacji o wartości nominalnej 10.000,- zł. każda na łączną kwotę 3.000.000,- zł. (słownie: trzy miliony złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie budowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Węgry – Chotów Nowy oraz drogi Miedzianów – Gałązki Małe.

§ 3

 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  a) seria C1 o wartości 300.000,- zł.
  b) seria C2 o wartości 300.000,- zł.
  c) seria C3 o wartości 400.000,- zł.
  d) seria C4 o wartości 400.000,- zł.
  e) seria D1 o wartości 400.000,- zł.
  f) seria D2 o wartości 400.000,- zł.
  g) seria D3 o wartości 400.000,- zł.
  h) seria D4 o wartości 400.000,- zł.
 2. Emisja obligacji serii C1, C2, C3 i C4 nastąpi w 2005 r., a obligacji serii D1, D2, D3 i D4 w 2006 roku.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  a) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii D1
  b) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii C1 i D2,
  c) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii C2 i D3,
  d) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii C3 i D4.
  e) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii C4.
 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5

 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów nie wyższą niż:
   • 0,7 % dla obligacji 4 – letnich,
   • 0,8 % dla obligacji 5 – letnich,
   • 0,9 % dla obligacji 6 – letnich,
   • 1,0 % dla obligacji 7 – letnich,
   • 1,1 % dla obligacji 8 – letnich.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2006 – 2013.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXVII/170/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 maja 2005 roku

 

Proponowana emisja będzie drugą emisją obligacji komunalnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Celem emisji jest uzyskanie środków finansowych na następujące zadania drogowe: 

 1. budowę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Miedzianów – Gałązki Małe o długości ok. 2,7 km i szacunkowej wartości 1,4 mln zł.; z realizacją: wrzesień – październik 2005 roku,
 2. budowę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Węgry – Chotów Nowy o długości ok. 2,6 km i szacunkowej wartości ok. 1,6 mln zł; z realizacją: czerwiec – lipiec 2006 roku.

Oba zadania są ujęte w „Planie rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2004 – 2013.”

Emisja obligacji komunalnych jest dogodną alternatywą w stosunku do kredytu inwestycyjnego. Głównymi zaletami obligacji są:

 • niższy koszt pozyskania środków finansowych,
 • możliwość samodzielnego kształtowania przez gminę wielkości i czasu zadłużenia, jak również czasu karencji czy też zasad i okresu wykupu, w zależności od potrzeb oraz możliwości budżetu,
 •  
 • zgodnie z Ustawą o obligacjach emisja obligacji może być niezabezpieczona w przeciwieństwie do kredytu, gdzie zabezpieczenie jest wymagane,
 • emisja obligacji jest jednocześnie promocją gminy.

Podział emisji na serie wynika z konieczności uwzględnienia płynnego finansowania inwestycji drogowych. Emisja w całości pokryje niezbędne nakłady.

Wykup obligacji przez gminę nastąpi odpowiednio:

 • w roku 2010 - 700.000,- zł.
 • w roku 2011 - 700.000,- zł.
 • w roku 2012 - 800.000,- zł.
 • w roku 2013 - 800.000,- zł.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne – zrelacjonowane do oprocentowań 52 – tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego powiększone o marżę dla inwestorów. Marża dla inwestorów została w uchwale określona jako poziom maksymalny tj. od 0,7 % do 1,1 % w zależności od okresu wykupu. Można mieć nadzieję, iż rzeczywista wysokość marży będzie niższa. Zdecyduje o tym konkursowy tryb zbierania ofert, który zostanie przeprowadzony. Z uwagi na fakt, iż jest to kolejna emisja, dobrą kondycję finansową gminy oraz zniżkowy trend oprocentowania odsetek od kredytów oraz papierów dłużnych – wysokość marży dla inwestorów będzie niższa od oprocentowania w przypadku pierwszej emisji.

Wysokość oprocentowania bazowego, tj. 52 – tygodniowych bonów skarbowych będzie uzależniona od elementów makroekonomicznych całej gospodarki oraz kształtowania się wysokości deficytu budżetu państwa, długu publicznego oraz wielu innych elementów. Projekt uchwały oraz obowiązujące zasady emisji dopuszczają możliwość wcześniejszego wykupu obligacji.

Kształtowanie się długu oraz wysokość corocznych spłat pożyczek oraz wykupu obligacji do roku 2014 przedstawia załączona prognoza. Prognoza uwzględnia posiadane zadłużenie gminy oraz planowane z tytułu pożyczki z NFOŚiGW oraz emisji obligacji komunalnych. Z prognozy wynika, iż poziom zadłużenia jak również coroczne spłaty są dużo niższe od maksymalnych progów określonych przez ustawę o finansach publicznych. Maksymalny poziom zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć 60 % dochodów, a w przypadku limitu corocznych spłat wraz z odsetkami – 15 % dochodu w poszczególnych latach.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (07/07/2005 09:15:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (07/07/2005 09:15:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (07/07/2005 09:15:41)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela