Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXV/167/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XXV/167/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 01 kwietnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia Uzupełnienia Nr 3 do ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, przyjętego Uchwałą Nr XVII /112/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 roku

          Na podstawie art.18 , ust. 2 , pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjąć Uzupełnienie Nr 3 do ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, o następującej treści :

1. W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie finansowym w rozdziale VIII pkt. 1 i 2 oraz w ramach wydzielonych w corocznych budżetach środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych przyjmuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

a) w sołectwie Ociąż :

projekt - ,, Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Ociążu oraz mieszkańców poprzez wybudowanie szlaku pieszego
- etap I ,, , z realizacją sierpień - wrzesień 2005 roku , z udziałem środków finansowych budżetu w wysokości 73.200,00 zł. , w tym środki będące w dyspozycji sołectwa w wysokości 12.000,00 oraz 6.000,00 zł. z roku 2004 , z przewidywanym dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w wysokości 43.900,00 zł.
- przewidywany koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 339.100,00 zł.
- wnioskowane dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w wysokości ok. 222.000,00 zł.

b) w sołectwie Biskupice Ołoboczne :

projekt - ,, Rozwój kultury oraz integracji społecznej mieszkańców wsi Biskupice Ołoboczne poprzez poprawę warunków lokalowych i wyposażenie świetlicy wiejskiej ,, , z realizacją sierpień 2005 - wrzesień 2006 roku , z udziałem środków finansowych budżetu w wysokości 53.100,00 zł. , w tym wydzielone środki w dyspozycji jednostek pomocniczych ( za lata 2004 do 2006 rok w wysokości 31.650,00 ),
- przewidywany koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 153.700,00 zł. ,
- przewidywane dofinansowanie z SPO Rozwoju i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - w wysokości ok. . 100.600,00 zł.

§ 2

Uchyla się Uzupełnienie nr 2 do ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/157/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2005 roku .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały XXV/167/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 01.04.2005 roku

           Kolejna zmiana w zakresie tych samych projektów wynika z bezwarunkowego zakwalifikowania podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla potrzeb działania ,, Odnowa wsi ... ,, Wzrasta więc udział budżetu gminy w finansowaniu planowanych projektów .

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/04/2005 12:35:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/04/2005 12:35:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/04/2005 12:35:22)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela