Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXV/165/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 1 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XXV/165/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 1 kwietnia 2005 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz §2 pkt. 2 i §3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§1

1. W placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym, wymienionych w załączniku nr 1do niniejszej uchwały, ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości: 800 zł.
2. Uzgadnia się wartość jednego punktu w wysokości 3 zł.

§ 2

Traci moc uchwała nr V/32/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/165/05 Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce z dnia 1 kwietnia 2005 roku

Wykaz placówek oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym:

 1. Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych,
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie,
 3. Szkoła Podstawowa w Gostyczynie,
 4. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Kotowiecku,
 5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach,
 6. Zespół Szkół w Ociążu,
 7. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach,
 8. Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach,
 9. Publiczne Przedszkole nr 1 „Jarzębinka „ w Nowych Skalmierzycach,
 10. Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Kasztanami „ w Nowych Skalmierzycach,
 11. Publiczne Przedszkole w Ociążu.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXV/165/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 1 kwietnia 2005 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.

          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2000r. nr 61, poz.708 z późniejszymi zmianami ) nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wywiązując się z wyżej wymienionego obowiązku Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce władna jest do ustalenia wysokości przedmiotowego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/04/2005 11:55:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/04/2005 11:55:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/04/2005 11:55:45)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela