Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXV / 162 / 05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XXV / 162 / 05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 01 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 37, ust. 2,pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku / uchwala się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, o łącznej powierzchni 1,3372 ha, stanowiącej własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, na rzecz firmy COM 40 LIMITED SPÓŁKA z o. o. z siedzibą w Skalmierzycach .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwłay Nr XXV/162/05 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 01 kwietnia 2005 roku

         Nieruchomość opisana w paragrafie 1 uchwały, jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów, stanowiących własność firmy COM 40 LIMITED Spółka z o.o. z siedzibą w Skalmierzycach. Firma ta wcześniej nabyła od Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ok. 15 ha terenu, zobowiązując się do budowy fabryki materacy. Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji oraz progresji związanego z nią zatrudnienia, stał się częścią ówczesnego aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Biorąc pod uwagę lokalizację oraz aktualne – przemysłowe przeznaczenie gruntu, jak i uwarunkowania wynikające z faktu wcześniejszego zbycia gruntów przyległych, należy stwierdzić, że w obecnym stanie rzeczy, nie może on być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, natomiast zdecydowanie poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. W związku z powyższym, bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości, należy uznać za zasadną oraz zgodną z interesem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/04/2005 11:22:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/04/2005 11:23:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/04/2005 11:22:43)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela