Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXV/163/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 1 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXV/163/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu”.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu” zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Celem opracowania jest przeznaczenie terenów pod przemysł magazyny i składy oraz inne funkcje uzupełniające

§ 3.

W planie zostaną określone:

przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, inne uwarunkowania określone potrzebami wynikającymi z koncepcji zagospodarowania terenów wynikające z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Granice obszaru opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu” przedstawione są na mapie w skali 1: 5 000 stanowiącej załącznik Nr 1. do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/163/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu” Do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu” przystępuje się po dokonaniu analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce” Wymóg przeprowadzenia analizy wynika z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z dokonanej analizy wynika, że planowanie inwestycyjne, w dziedzinie zabudowy techniczno – produkcyjnej typu: obiekty produkcyjne, składy i magazyny jest zgodne z ustaleniami przyjętymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce’. Treny gdzie zmierza się zlokalizować powyższą funkcję posiadają w studium funkcję terenu strategicznego średniego drobnego biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej. Ponadto przedmiotowy teren znajduje się w strefie objętej przez „Studium rozwoju przestrzennego Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej opracowywanym w ramach uszczegóławiania Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego Celem ostatecznym ww. studium jest stworzenie koncepcji identyfikacji szans i kierunków rozwoju przestrzennego aglomeracji w oparciu o rozwój społeczno – gospodarczy. Planowane inwestycje wpisuję się w ww. koncepcję. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu umożliwi pozyskanie poważnych inwestorów a co za tym idzie zwiększenia rynku pracy na terenie gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/04/2005 11:06:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/04/2005 11:15:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/04/2005 11:15:31)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela