Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIV/ 166 /05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 1 kwietnia 2005 roku.


Uchwała Nr XXIV/ 166 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z 1 kwietnia 2005 roku.

W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.056,00 zł do kwoty

23.355.195,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone

 2.526.522,00 zł

            
            
zadania na podstawie porozumień 

 141.750,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z Załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.056,00 zł do kwoty

 

22.435.195,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone 


2.526.522,00 zł

              zadania na podstawie porozumień  
              rezerwa ogólna

153.270,00 zł
162.625,00 zł


Przenosi sie wydatki miedzy paragrafami  w kwocie 67.930,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  Załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 4 do uchwały głównej - wykaz inwestycji wprowadza się następujące zmiany:

 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

Po zmianach

1.

Budowa chodnika w Ociążu

600

60014

6050

+50.600,00

117.100,00

2.

Rozbudowa świetlicy w Biskupicach Oło.

921

92109

6050

+15.900,00

25.900,00

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Skalmierzycach Etap IV. zad 2

900

90001

6050

-66.500,00

41.656,00

 

Załącznik Nr 5 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z  załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/ 166 /05
z dnia 1 kwietnia 2005 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

  1. Umowy Nr 04/PRS/04-0025/P3 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates i Gimnazjum Nowe Skalmierzyce na dofinansowanie działania w systemie SOCRATES – COMENIUS na kwotę 14.456,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80110 § 2707 + 14.456,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4217 + 8.000,00 zł, § 4307 + 1.695,00 zł, § 4417 + 4.751,00 zł).
  2. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” zmieniającego wydatki na kwotę 1.430,00 zł (wydatki Dz.801 rozdział 80104 § 4040 – 1.430,00 zł, § 4170 + 1.430,00 zł).
  3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-33/05 z 11 marca 2005 roku przyznającego dotację w ramach Rządowego Programy „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 15.600,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 15.600,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 15.600,00 zł).
  4. Przeniesienia środków z kanalizacji w kwocie 66.500,00 zł na budowę chodnika w Ociążu 50.600,00 zł i rozbudowę świetlicy w Biskupicach Oł. 15.900,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 – 66.500,00 zł Dz. 600 rozdział 60014 § 6050 + 50.600,00 zł, Dz. 921 rozdział 92109 § 6050 + 15.900,00 zł) wprowadzając odpowiednie zmiany w załączniku dotyczącym inwestycji wieloletnich. Zwiększenia wydatków w tych przypadkach wynikają z uwzględnienia kosztów podatki VAT jako wydatek niekwalifikowany – na obydwa zadania przygotowuje się wnioski o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/04/2005 10:57:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/04/2005 10:59:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/04/2005 10:58:59)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela