Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXV/164/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 1 kwietnia 2005 roku


Uchwała Nr XXV/164/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 1 kwietnia 2005 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm. ) oraz art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości gminnego stypendium szkolnego,
2) formy gminnego stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
3) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
4) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
5) dochodzie - sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony w oparciu o zasady określone w art.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
6) dochód na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie ,
7) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
8) stypendium – rozumie się przez to gminne stypendium szkolne,
9) zasiłku – rozumie się przez to gminny zasiłek szkolny.

§2

Rozdział II. Sposób ustalania wysokości i formy gminnego stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności jeśli w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania , a także gdy rodzina jest niepełna lub w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.

2. Wysokość miesięcznego stypendium w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium, stosowane do okoliczności przewidzianych w ust.1.

3. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do 45% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 , poz.593 ze zmianami),
2) II grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 45% do 81% kwoty określonej w I grupie dochodowej,
3) III grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 81% do100% kwoty określonej w I grupie dochodowej.

4. Miesięczna kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
1) I grupa – do 60% kwoty stanowiącej maksymalną wysokość stypendium w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, określonej w art. 90d ust. 9 ustawy,
2) II grupa – do 50% kwoty stanowiącej maksymalną wysokość stypendium w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, określonej w art. 90d ust. 9 ustawy,
3) III grupa – 40% kwoty stanowiącej maksymalną wysokość stypendium w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, określonej w art. 90d ust. 9 ustawy.

5. Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 40% kwoty stanowiącej maksymalną wysokość stypendium w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy.

§ 3

1. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 90 d ust.11 ustawy.
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria dochodowe określone w §2 ust.3 będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będą mieli uczniowie z rodzin , w których występują przypadki określone w art. 90d ust. 1 ustawy, a podstawę wysokości przyznania stypendium stanowić będzie 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255, z póżn. zm.)

§ 4

1. Gminne stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do teatru, na „zieloną szkołę”, wycieczki o charakterze edukacyjnym itp.
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, plecaków (tornistrów), strojów sportowych i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę.
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: zakwaterowania w bursie lub internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.
5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w punktach 1-3 a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w formie określonym w pkt.4 nie jest zasadne lub możliwe.
6) świadczenia pieniężnego dla słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt. 1-4 nie jest zasadne lub możliwe.

Rozdział III. Tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego

§ 5

1. Wnioski o przyznanie gminnego stypendium szkolnego oraz gminnego zasiłku szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na dziennik podawczy.

2. Wnioski o przyznanie gminnego stypendium szkolnego oraz gminnego zasiłku szkolnego wraz z załącznikami dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę i Miasta Nowe Skalmierzyce mogą być składane także w szkołach podstawowych lub gimnazjum, do których uczeń uczęszcza. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum w terminie 3 dni od daty wpływu wniosku przekazuje zaopiniowany wniosek do Urzędu Gminy i Miasta na dziennik podawczy.

3. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, wydając decyzję administracyjną.

4. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w pkt. 3 służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

5. Wzór wniosku o przyznanie gminnego stypendium oraz zasiłku szkolnego stanowi załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

6. Dopuszcza się inny wzór wniosków składanych w okresie styczeń-marzec 2005r.

7. Gminne stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 pkt. 1 i 2 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu zajęcia te organizującego.

8. Gminne stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 4 pkt. 3, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków.

9. Gminne stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt. 4 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z przyznającym stypendium.

10. Gminne stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt. 5 i 6 jest wypłacane z góry kwartalnie, w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca za okres, za który przysługuje, w formie gotówkowej, w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w godzinach od 9 00 – 12 00 lub w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy za pisemną zgodą wnioskodawcy.

Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 6

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 2% dotacji celowej otrzymane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w trybie określonym w art. 90r. ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 7

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

1) pożar lub wypadek w wyniku, którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
2) kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,
3) inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego np. śmierć rodziców lub prawnych opiekunów, albo wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia.

§ 8

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną i losową ucznia indywidualnie.
3. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie pieniężnej lub formie rzeczowej.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 9

Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§11

Uchwala wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/04/2005 10:01:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (19/04/2005 12:23:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (19/04/2005 12:23:46)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela