Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIV/160/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 1 kwietnia 2005 roku


Uchwała Nr XXV/160/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

        Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami / uchwala się co następuje :

§ 1

Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Traci moc Uchwała NrXIX/106/2000 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXV/160/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

         W związku z tym, że zmieniły się przepisy ustawy o pomocy społecznej zasadne jest uchwalenie nowego statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach , jako budżetowej jednostki organizacyjnej Gminy, powołanej do wykonywania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej, jakie nakłada ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecnej / Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz, 593 z póżn. zm. / Ustawa określa nowe rodzaje zasiłków, nowe kryterium dochodowe, wysokość świadczeń i zasady ich waloryzaji.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/04/2005 09:03:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/04/2005 09:06:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/04/2005 09:06:46)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela