Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXV/161/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 1 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXV/161/05 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U.z 2000 r. nr 61, poz. 708 ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Nowych Skalmierzycach w wysokosci 840 zł.

§ 2

Uzgadnia się wartość jednego punktu w wysokości 4 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/185/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXV/161/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2000 r. nr 61 poz.708 ze zm./ nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w I kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/04/2005 09:12:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/04/2005 09:12:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/04/2005 09:12:04)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela