Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIV /157/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXIV /157/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie wprowadzenia Uzupełnienia Nr 2 do ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, przyjętego Uchwałą Nr XVII /112/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 roku

          Na podstawie art.18 , ust. 2 , pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjąć Uzupełnienie Nr 2 do ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, o następującej treści :

 1. W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie finansowym w rozdziale VIII pkt. 1 i 2 oraz w ramach wydzielonych w corocznych budżetach środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych przyjmuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

  a) w sołectwie Ociąż :
  projekt - ,, Poprawa
  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Ociążu oraz mieszkańców poprzez wybudowanie szlaku pieszego - etap I ,, , z realizacją maj - sierpień 2005 roku , z udziałem środków finansowych budżetu w wysokości 22.600,00 zł. ( oraz 6.000,00 zł. w 2004 na dokumentację techniczną ) w tym wydzielone środki będące w dyspozycji sołectwa w wysokości 12.000,00 oraz 6.000,00 zł. w roku 2004 , z przewidywanym dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w wysokości 43.900,00 zł. : - przewidywany koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 332.500,00 zł. - wnioskowane dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w wysokości ok. 266.000,00 zł.

  b) w sołectwie Biskupice Ołoboczne :
  projekt - ,, Rozwój kultury oraz integracji społecznej mieszkańców wsi Biskupice Ołoboczne poprzez poprawę warunków lokalowych i wyposażenie świetlicy wiejskiej ,, , z realizacją maj 2005 - wrzesień 2006 roku , z udziałem środków finansowych budżetu w wysokości 31.650,00 zł. , stanowiących wydzielone środki w dyspozycji jednostek pomocniczych ( za lata 2004 do 2006 rok ), - przewidywany koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 157.300,00 zł. , - przewidywane dofinansowanie z SPO Rozwoju i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - w wysokości ok. . 125.600,00 zł.

§ 2

Uchyla się Uzupełnienie nr 1 do ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, przyjęte Uchwałą Nr XXI/125/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 października 2004 roku .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały XXIV/157/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11.02.2005 roku

        W wyniku postawienia dodatkowych warunków technicznych związanych z planowaną realizacją budowy szlaku pieszego w sołectwie Ociąż przez zarządcę drogi powiatowej i konieczność uwzględnienia odwodnienia oraz zatoki dla autobusów ( pierwotnie nie planowanych ) - uległ wzrostowi ostateczny kosztorys projektu o wartość 139.000,00 zł. W wyniku tej zmiany uległ zwiększeniu udział Powiatu Ostrowskiego w kosztach zadania o kwotę 18.400,00 zł. do kwoty 43.900,00 zł.

         Ponieważ przygotowany projekt zakłada wniosek o wsparcie finansowe z działania ,, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ,, w ramach Programu Operacyjnego ,, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 ,, planowany udział własny gminy uległ zwiększeniu o kwotę 10.600,00 zł. do kwoty 22.600 zł.

         Ostateczna wartość przyjętego uprzednio projektu wynosi 332.500,00 zł. Ponieważ niniejsza uchwała stanowi załącznik do wniosku o pomoc finansową jej aktualizacja do wartość ostatecznych jest niezbędna . Dla czytelności przedstawionych zmian niniejsza uchwała jest nowym jednolitym brzmieniem postanowień i anuluje poprzednią treść uchwały .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/02/2005 14:37:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/02/2005 14:37:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/02/2005 14:37:36)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela