Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIV/158/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 11 lutego 2005 roku.


Uchwała Nr XXIV/ 158 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z 11 lutego 2005 roku.

W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 420.475,00 zł do kwoty

23.325.139,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone

 2.526.522,00 zł

            
            
zadania na podstawie porozumień zwieksza sie o kwotę 43.900,00 zł do
             kwoty 

 

141.750,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z [-- $ZALACZNIK={1}--]do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 420.475,00 zł do kwoty

 

22.405.139,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone 


2.526.522,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zwiększa sie o kwotę 43.900,00 zł do
              kwoty
              rezerwa ogólna


153.270,00 zł
162.625,00 zł


Przenosi sie wydatki miedzy paragrafami  w kwocie 456.935,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z [-- $ZALACZNIK={2}--] do niniejszej uchwały.

3. Zwieksza sie wydatki inwestycyjne o kwotę 410.656,00 zł do kwoty 2.435.156,00 zł wprowadzając w załączniku Nr  4 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

Zwiększenia

Po zmianach

1.

Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Głóski

600

60016

6050

154.000,00

386.500,00

2.

Budowa ul. Podkockiej

600

60016

6050

80.000,00

80.000,00

3.

Budowa chodnika w Ociążu

600

60016 60014

6050 6050

10.600,00 43.900,00

22.600,00 43.900,00

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Skalmierzycach Etap IV zadanie 2

900

90001

6050

108.156,00

108.156,00

5.

Zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Droszewie

801

80101

6060

14.000,00

14.000,00

 

Razem

 

 

 

410.656,00

2.435.156,00

 

Załącznik Nr 5 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/ 158 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2005 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z 6 stycznia 2005 roku korygującego naliczenia subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie o kwotę 268.419,00 zł [dochody Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 + 239.861,00 zł, Dz. 756 rozdział 75621 § 0010 + 28.558,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 244.600,00 zł (droga Głóski 154.000,00 zł, ul. Podkocka 80.000,00 zł, chodnik w Ociążu 10.600,00 zł) Dz. 926 rozdział 92695 § 4210 + 3.819,00 zł, § 4270 + 20.000,00 zł – remont dachu na budynku hali sportowej].
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-3/05 z 10 stycznia 2005 roku przyznającego dotację celową na kanalizację w kwocie 108.156,00 zł. Dotacja ta wprowadzona została do budżetu Gminy i Miasta uchwała Nr XXIII/149/04 z 30 grudnia 2004 roku na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8/3011-516/04 z 10 listopada 2004 roku zgodnie ze wskazaniami tj. dochody Dz. 010 rozdział 01010 § 6339, a po stronie wydatków Dz. 010 rozdział 01010 § 6059. Pismem Nr FB.I-6.3011-705/04 z dnia 27 grudnia 2004 roku – wpłynęło 31 grudnia 2004 roku, powiadomieni zostaliśmy, że środki dotacji nie wpłyną w roku 2004, stąd pismo jak wyżej przyznające dotację w roku 2005. Zadanie określone jako zadanie dotyczące kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce Etap IV zadanie 1 część 1A zostało w całości wykonane w roku 2004, stąd w roku 2005 środki uzyskane z dotacji przeznacza się na dalszą kanalizację (dochody Dz. 010 rozdział 01010 § 6339 + 108.156,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 + 108.156,00 zł).
 3. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korygującego wydatki na kwotę 23.600,00 zł (Dział 852 rozdział 85214 § 3110 wł. – 20.000,00 zł § 4330 wł. + 20.000,00 zł, rozdział 75219 § 4300 wł. – 3.600,00 zł, § 4170 wł. + 3.600,00 zł).
 4. Pisma Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny – Ośrodek wsparcia – korygującego wydatki na kwotę 51.386,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 zlecone § 4040 – 10.520,00 zł,§ 4300 – 40.866,00 zł, § 4010 + 21.820,00 zł, § 4110 + 2.041,00 zł, § 4120 + 291,00 zł, § 4170 + 7.290,00 zł, § 4210 + 14.612,00 zł, § 4220 + 792,00 zł, § 4240 + 1.440,00 zł, § 4350 + 720,00 zł, § 4410 + 880,00 zł, § 4430 + 1.500,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. korygującego plan wydatków na kwotę 20.976,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 2.240,00 zł, § 4110 – 2.530,00 zł, § 4120 – 340,00 zł, § 4210 – 6.341,00 zł, § 4260 – 2.100,00 zł, § 4300 – 1.500,00 zł, § 4440 – 2.300,00 zł, § 4010 + 12.551,00 zł, § 4040 + 2.000,00 zł, § 4270 + 2.800,00 zł, rozdział 80104 § 3020 – 15,00 zł, § 4010 – 3.265,00 zł, § 4110 – 290,00 zł, § 4120 – 40,00 zł, § 4440 – 15,00 zł, § 4040 + 200,00 zł, § 4210 + 3.125,00 zł, § 4240 + 300,00 zł).
 6. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie korygującego plan wydatków na kwotę 19.765,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 – 700,00 zł, § 4110 – 230,00 zł, § 4210 – 13.000,00 zł, § 4240 – 500,00 zł, § 4270 – 3.000,00 zł, § 4300 – 1.156,00 zł, § 4010 + 2.666,00 zł, § 4260 + 500,00 zł, § 4440 + 1.420,00 zł, § 6060 + 14.000,00 zł – zakup pieca CO, rozdział 80104 § 3020 – 33,00 zł, § 4010 – 628,00 zł, § 4040 – 234,00 zł, § 4110 – 200,00 zł, § 4120 – 30,00 zł, § 4440 – 54,00 zł, § 4210 + 279,00 zł, § 4270 + 700,00 zł, § 4300 + 200,00 zł).
 7. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie korygującego plan wydatków na kwotę 4.563,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 – 1.200,00 zł, § 4240 – 846,00 zł, § 4440 – 1.629,00 zł, § 4010 + 775,00 zł, § 4110 + 300,00 zł, § 4120 + 100,00 zł, § 4210 + 2.500,00 zł, rozdział 80104 § 4210 – 500,00 zł, § 4240 – 344,00 zł, § 4440 – 44,00 zł, § 4010 + 238,00 zł, § 4110 + 50,00 zł, § 4410 + 600,00 zł).
 8. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku korygującego plan wydatków na kwotę 35.156,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 3.000,00 zł, § 4040 – 478,00 zł, § 4210 – 1.000,00 zł, § 4240 – 528,00 zł, § 4260 – 1.500,00 zł, § 4270 – 20.000,00 zł, § 4300 – 3.000,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4010 + 27.621,00 zł, § 4110 + 1.100,00 zł, § 4120 + 36,00 zł, § 4440 + 949,00 zł, rozdział 80104 § 4010 – 4.034,00 zł, § 4040 – 220,00 zł, § 4270 – 302,00 zł, § 4300 – 200,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4440 – 594,00 zł, § 4110 + 1.850,00 zł,§ 4120 + 200,00 zł, § 4260 + 3.400,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach korygującego plan wydatków na kwotę 44.966,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 – 203,00 zł, § 4110 – 1.556,00 zł, § 4120 – 212,00 zł, § 4210 – 16.417,00 zł, § 4260 – 10.000,00 zł, § 4270 – 12.123,00 zł, § 4410 – 3.000,00 zł, § 4010 + 35.248,00 zł, § 4440 + 8.263,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 – 500,00 zł, § 4220 – 955,00 zł, § 4010 + 619,00 zł, § 4440 + 836,00 zł).
 10. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu korygującego plan wydatków na kwotę 38.752,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 1.000,00 zł, § 4040 – 5.010,00 zł, § 4110 – 2.680,00 zł, § 4120 – 400,00 zł, § 4240 – 2.000,00 zł, § 4270 – 1.000,00 zł, § 4300 – 1.000,00 zł, § 4440 – 2.882,00 zł, § 4010 + 13.472,00 zł, § 4260 + 2.500,00 zł, rozdział 80110 § 3020 – 400,00 zł, § 4010 - 8.200,00 zł, § 4110 – 9.300,00 zł, § 4120 – 1.300,00 zł, § 4440 – 1.900,00 zł, § 4040 + 100,00 zł, § 4210 + 17.000,00 zł, § 4240 + 3.000,00 zł, § 4410 + 1.000,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 – 1.680,00 zł, § 3020 + 55,00 zł, § 4040 + 60,00 zł, § 4110 + 850,00 zł, § 4120 + 100,00 zł, § 4440 + 615,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach korygującego plan wydatków na kwotę 24.001,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 – 1.787,00 zł, § 4110 – 1.542,00 zł, § 4120 – 237,00 zł, § 4260 – 1.000,00 zł, § 4270 – 10.751,00 zł, § 4300 – 2.000,00 zł, § 4420 -500,00 zł, § 3020 + 3.218,00 zł, § 4010 + 9.361,00 zł, § 4240 + 1.000,00 zł, § 4410 + 500,00 zł, § 4440 + 3.738,00 zł, rozdział 80104 § 3020 – 550,00 zł, § 4110 – 134,00 zł, § 4240 – 500,00 zł, § 4260 - 2.000,00 zł, § 4270 – 2.000,00 zł, § 4300 – 1.000,00 zł,§ 4010 + 4.612,00 zł, § 4040 +137,00 zł, § 4120 + 89,00 zł, § 4210 + 1.168,00 zł, § 4440 + 178,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach korygującego wydatki na kwotę 83.909,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 3020 – 10.903,00 zł, § 4010 – 42.873,00 zł, § 4040 – 6.145,00 zł, § 4110 – 18.393,00 zł, § 4120 – 3.204,00 zł, § 4170 + 5.937,00 zł, § 4210 + 30.000,00 zł, § 4240 + 33.518,00 zł, § 4300 + 12.000,00 zł, § 4440 + 63,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 3020 – 400,00 zł, § 4010 – 1.491,00 zł, § 4300 – 500,00 zł, § 4210 + 900,00 zł, § 4240 + 356,00 zł, § 4440 + 1.135,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” korygującego plan wydatków na kwotę 91.865,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 46.168,00 zł, § 4040 – 1.885,00 zł, § 4110 – 9.600,00 zł, § 4120 – 1.300,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł, § 4220 – 6.000,00 zł, § 4240 – 5.000,00 zł, § 4260 – 10.000,00 zł, § 4300 – 1.600,00 zł, § 4440 – 312,00 zł, § 4270 + 91.865,00 zł).
 14. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” korygującego plan wydatków na kwotę 14.377,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 3020 – 350,00 zł, § 4010 – 5.957,00 zł, § 4040 – 1.000,00 zł, § 4110 – 1.550,00 zł, § 4120 – 220,00 zł, § 4260 – 1.500,00 zł, § 4300 – 3.000,00 zł, § 4410 – 800,00 zł, § 4210 + 6.327,00 zł, § 4270 + 7.000,00 zł, § 4440 + 1.050,00 zł).
 15. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu korygującego plan wydatków na kwotę 3.619,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 3020 – 350,00 zł, § 4120 – 200,00 zł, § 4240 – 600,00 zł, § 4260 – 800,00 zł, § 4300 – 1.200,00 zł, § 4440 – 469,00 zł, § 4010 + 1.969,00 zł, § 4040 + 150,00 zł, § 4210 + 1.000,00 zł, § 4270 + 500,00 zł).
 16. Porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie dofinansowania budowy chodnika w Ociążu realizowanego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w kwocie 43.900,00 zł (dochody Dz. 600 rozdział 60014 § 6620 + 43.900,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050 + 43.900,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (23/02/2005 11:19:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (23/02/2005 11:19:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (23/02/2005 11:19:19)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela