Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIV/159/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXIV/159/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Śmiłowie.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,w związku z art. 37, ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/

uchwala się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Śmiłowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/1 o powierzchni 0,1001 ha,,zapisanej w KW 76323, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/159/05 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 11 lutego 2005 roku

         Działka nr 16/1 w Śmiłowie, stanowi własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,, Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się na niej rozpoczęta budowa pawilonu handlowego. W związku z pozytywną opinią Samorządu wsi Śmiłów co do zbycia nieruchomości, przystępuje się do procedury jej sprzedaży w trybie przetargowym, celem pozyskania środków na realizację zadań własnych Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (23/02/2005 08:58:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (23/02/2005 08:58:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (23/02/2005 08:58:39)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela